zlo kolem nás

Zde můžete probírat prakticky vše co dovolují pravidla tohoto fóra.

Re: zlo kolem nás

Příspěvekod Merlin z Teustoságu » 18 úno 2011, 09:33

Původ Keltů, halštatské a laténské období, keltská expanze a ústup

Původ Keltů
Pár důležitých vysvětlujících slov. Ještě než se dostane k tématu, bylo by dobré zmínit vůbec původ jména Keltů. Nachází se v řeckém názvu Keltoi. Je pravděpodobné, že se tak Keltové sami nazývali. Římané je ovšem nazývali Galové (Galli). Řecký historik pak užíval i jméno Galatae, Galati - s tím se pak setkáváme ještě v názvu vnitřní oblasti Malé Asie, kam až Keltové pronikli. Za druhé jen stručné zjednodušené rozdělení doby pravěké. Po době kamenné následuje doba bronzová. Poté přichází doba železná, která se nás týká především. Starší doba železná, přibližně 800 (750) - 400 př.n.l.,se též nazývá halštatskou, dle nesmírně významného naleziště v hornorakouském Hallstattu. Mladší doba železná, trvající asi v letech 400 př.n.l. - 0 se též nazývá laténským obdobím, podle naleziště La Téne u Neuchâtelského jezera ve Švýcarsku. Následující době se říká římská, ač pro naše území znamenala především příchod germánských kmenů. Rokem 375 pak započalo stěhování národů.
A již slibovaný zrod keltského etnika. Pochopit zcela problematiku znamená prostudovat podrobně vývoj již od doby kamenné. Bude alespoň důležité zmínit existenci mohylové kultury v době bronzové. Týká se doby kolem poloviny druhého tisíciletí př.n.l., území společně českého, německého a rakouského. Zdá se tedy, že toto území by odpovídalo území již keltskému, severozápadně od Alp, nicméně k dovršení vývoje bylo ještě potřeba účasti jednoho činitele. Jeho původ lze najít v lužické kultuře na území též částečně českém, ale především v Polsku, Lužici, Sasku a ve Slezsku. S tou tedy souvisí objevení se kultury lidu popelnicových polí s mnoha společnými znaky v jižním Německu, Podunají (a právě tam se setkala s kulturou mohylovou a vzájemně se nadále ovlivňovaly) a v části Švýcarska a Francie. Pak ovšem došlo k jejímu rozšíření, nakonec po Evropě od Karpat po Anglii a Španělsko. Díky tomu jsou její nositelé také často považováni již za Kelty, nalézt však jasnou pravdu a hlavně důkaz je zřejmě nemožné. V dalším vývoji lze jako nápadné znaky sledovat výraznou společenskou diferenciaci (dokladem jsou především mohyly o průměru až desítky metrů s velmi nákladnými výbavami) a od 8. a 7. st. postupně stále častější používání železa. Velmi rychle též rostl počet obyvatel. V následující době halštatské od 7. a 6. st. už pak za keltské prostředí lze považovat území od východní Francie do Čech.
Halštatské období, asi 800 - 400 př.n.l.
I samotné halštatské období se rozděluje do několika stupňů, kdy v těch starších jde ještě spíše o doznívání doby bornzové a železo je stále velkou vzácností. Nás tedy bude zajímat doba až od 7. století. Jeho symbolem je naleziště Hallstatt v horním Rakousku v Solné komoře, které leželo na rozhraní dvou oblastí - východohalštatské, kde se v tvorbě tamních lidí objevují převážně figurální motivy, a západohalštatské, kde jsou motivy spíše geometrické. I v Řecku se rozvíjí geometrický sloh, v okolí Toskánska žijí Etruskové. Samotný Hallstatt byl především významným obchodním střediskem, které se rozvíjelo díky intenzivní těžbě soli (mimochodem těžba byla ukončena až po sérii důlních neštěstí v 17. století). Dálkový obchod směřoval na sever do Čech i na jih do Itálie, často přes alpské průsmyky. Zvýšené nároky na dopravu vedly ke stále lepším čtyřkolovým vozům, technicky dokonalejším a odolnějším. Pro přelom 7. a 6. století jsou typické nákladné pohřby v mohylách (většinou mužů) s bohatou výbavou, mečem, čtyřkolovými vozy a koňskými postroji, zatím prakticky bez šperků a spon, zato s množstvím keramiky. Je to dokladem hospodářské a společenské proměny, která vedla k oddělování vládnoucí vrstvy s vládcem v čele. Později však jsou s poobnými poctami pohřbívány i ženy, tedy je možné se domnívat, že se vyvinula jakási rodová šlechta, stále bohatší a mocnější. Až na konci 6. století se konečně v hrobech začínají častěji nacházet spony. Aristokratická vrstva se obyčejným lidem vzdaluje i budováním nákladných vyvýšených opevněných sídel. Její touhu po luxusu musí brzy uspokojovat importované zboží ze Středomoří. Je v tom i snaha napodobit nákladný životní styl některých nekeltských vládců.
V 6. století se středisko vývoje, "vlastní krystalizační centrum keltského světa", přesunulo více na západ (tzn. hlavně do horního Podunají a Porýní, jižního Německa, severozápadního Švýcarska a do východní Francie). Zde také probíhaly nejužší kontakty s jižním kulturním světem, který severní oblasti silně ovlivňoval. Na sledovanou oblast působil též vliv Skythů, který pronikl do Karpatské kotliny až na Slovensko. Jejich zvyk pohřbívat i koně však dále nepronikl, ač bohatá koňská výstroje v mohylách chybět nemohla.
Na počátku 5. století se přesunulo sředisko knížecích dvorců a bohatých hrobů směrem na severozápad do středního Porýní, k řekám Mosele a Sáře. Tam vše ještě dlouho probíhalo nezměněno, z jihu bylo stále dováženo přepychové zboží (řeckou černofigurovou keramiku vystřídala červenofigurová), snad jen čtyřkolové vozy už začínaly nahrazovat lehké válečné dvoukolové. V původním centru v horním Podunají se ale začínají měnit zvyky - pomalu, ale jistě se místo mohyl objevují ploché hroby, v nichž bývají muži pohřbeni se zbrojí, místo koňského postroje mívají častěji železný meč a kopí. Záležitost ale nabývá většího rozsahu až ve století 4.
Keltská expanze do Evropy
Proč došlo v oblasti celého území knížecích mladohalštatských hrobů k takovému vývoji? Jistě muselo dříve nebo později dojít ke konfliktům s příliš bohatou vládnoucí vrstvou, hlavní důvod je ale přelidnění. Právě odtud se počaly výboje do stále vzdálenějšího okolí. Nejlépe to ilustruje příběh zaznamenaný Liviem, který vypráví o králi kmene Biturigů Ambigatovi, který právě z důvodu přelidnění vyslal své dva synovce s početnou družinou věštbou určenými směry - tak se Sigoves vydal do Hercynského lesa a Belloves do Itálie.
Laténské období, asi 400 - 0 př.n.l.

Římané a ústup Keltů

Dějiny národa keltského v Čechách a na Moravě

Jižní a západní Čechy - vznik keltského národa

Dlouholetá tradice považovala za první obyvatele Čech družinu praotce Čecha. Dnes, kdy už pro nás není slovanské vzájemné soucítění tak důležité jako spíše objektivní pravda, víme s jistotou, že tomu tak rozhodně nebylo. Nicméně již knihtiskař 16. století Daniel Adam z Veleslavína napsal, že prvními obyvateli zde byli galští Bójové, kteří dali zemi jméno - Boiohemum, Bohemia.
Halštatské období, asi 800 - 400 př.n.l.

Kolonizace území, nové uspořádání, asi 400 - 200 př.n.l.

Období slávy i úpadku keltských oppid, asi 200 - 0 př.n.l.

Hlavní památky a naleziště

Podoba keltské společnosti, její organizace a hierarchie

Základní dělení - válečníci, kněží a pracující, a organizace

Je pozoruhodné, že ač byli Keltové ve své době velice početným a mocným národem, jako byli také třeba Peršané a Skyté, nikdy nevytvořili jednotnou říši, státní celek trvalého a pevného charakteru. Naopak byli vždy rozděleni na mnoho desítek větších či menších kmenových útvarů, obcí, spojovaných z kmenů především za účelem sebeobrany.
Co je vlastně kmen? Soubor rodů spojených příbuzenstvím až k nějakému třeba i mystickému předkovi. Má společný ideál, znak, trochu odlišnou víru, je soběstačný. Když přišli do Galie Římané, odhaduje se počet kmenů obývajících větší či menší území asi na pět set. Přírodní podmínky jejich území určovaly způsob obživy, tím druhotně i myšlení, tradice.
Sídla v okolním území patřila kmeni nebo kmenovému svazu. V Galii je svazů jmenovitě známo asi šedesát. Veliký výčet najdeme právě v již několikrát citovaných Caesarových Zápiscích, pro informaci nejznámějšími byli v Galii například Atrebaté, Arveni, Parisiové, Senonové, Karnuti, Haeduové, Biturigové, Venetové. Dědictví obcí se ve Francii v podobě provincií zachovalo dodnes.

Několik desetiletí před příchodem Římanů byla moc královská až na výjimky zvláště na jihu nahrazena jinou formou vlády- rada náčelníků, úředníci. Přesto si ale osoba krále zaslouží bližší výklad. Opět se liší osobnost krále na pevnině, svobodného, marnivého i šlechteného, od králů irských, kteří byli vždy svázáni četnými tradicemi a povinnostmi, zároveň však disponovali obrovskou mocí, jelikož byli osobnostmi posvátnými. Zároveň museli být zcela zdraví, jelikož jeho osobnost byla spjata s blahobytem země.

Caesar ve svých Zápiscích o válce gallské napsal: "U Gallů nejen ve všech obcích a župách, nýbrž i v jednotlivých rodinách jsou strany, a jejich předáci jsou ti, kteří dle všeobecného úsudku mají svrchovanou vážnost; jejich soudnému uvážení podléhají veškerá jednání a úrady. Toto zařízení stalo se prý již odedávna z toho důvodu, aby nikdo z obecného lidu nepostrádal pomoci proti mocnějším; nikdo totiž nedopustí, aby jeho poddaní byli utiskováni nebo zkracováni, jinak nemá mezi nimi žádné vážnosti."
"V celé Gallii jsou dva stavy lidí, kteří mají nějaký vliv a vážnost. Neboť lid považován jest celkem za otroky, nemoha o své újmě nic podniknouti a k žádné poradě nejsa přibrán. Mnozí, když buď v dluzích vězí, buď velikými daněmi neb bezprávím mocnějších jsou utlačováni, poddávají se v otroctví šlechtě, jež má k nim všeobecně stejná práva jako k otrokům."
Toto samozřejmě neplatilo vždy. Tento vývoj souvisí s přechodem od vlastnicktví společného k soukromému. Když se pár lidí zmocnilo většiny majetku, stále více lidí u nich hledalo ochranu a poddávali se jim.
"Z těchto pak dvou stavů jsou jedni druidové, druzí rytíři." (Dále viz níže.)
"V ostatním způsobu života tím se asi různí od jiných, že trpí přístup svýchdětí k sobě jen tehdy, když tak dospěly, aby mohly vykonávati vojenskou povinnost, a považují za neslušné, aby syn v dětském věku dkek po boku svého otce."
Bojující vrstva, vládci

Caesar ze svých Zápisků o válce gallské: "...Druhý stav jest rytířský. Ti, kdykoliv jest toho potřeba a vypukne nějaká válka - což skoro před Caesarovým příchodem každoročně se stávalo, buď že sami dopouštěli se bezpráví, neb způsobené odráželi - všichni do války se odebéřou, a čím kdo z nich jest vzněšenější neb zámožnější, tím větším počtem služebnictva a svěřenců jest obklopen. Jest to jediný vliv a jediná moc, jež poznali."
Kněží aneb druidové a jiní

Caesar ze svých Zápisků o válce gallské: "Druidové konají bohoslužby, obstarávají veřejné i soukromé oběti a vykládají náboženské zásady; k nim shromažďuje se veliký počet jinochů, aby se učili, a ti pak jsou u Gallů velice vážení. Rozhodují totiž téměř o všech sporech veřejných i soukromých a taktéž rozsuzují, byl-li spáchán nějaký zločin neb vražda, je-li rozepře o dědictví neb hranice, a ustanocují odměny i pokuty; jestliže buď jednotlivec, buď národ nepřestane na jejich rozhodnutí, vyobcují ho z bohoslužeb. To jest u nich nejtěžším trestem. Kdož byli takovým zákazem postiženi, považováni jsou za bezbožníky a zločince, všichni se jim vyhýbají a sřehou se slovního styku s nimi, aby nebyli poškozeni nákazou; těm na jejich žádost neudílejí se ani práva, rovněž jimi žádná hodnost nemůže být udělena."
"Těmto všem druidům stojí pak v čele jeden, který požívá mezi nimi největší vážnosti. Po jeho smrti nastoupí buď ten, kdo nad ostatními vyniká hodností, neb, je-li více sobě rovných, zápasí o náčelnictví hlasováním druidů, někdy též zbraní. Ti v určitém ročním období vykonávají soud na posvátném místě v území Karnutů, jež považováno jest za střed celé Gallie. Sem shromažďují se odevšad všichni, kdož mají spor a poslouchají jejich rozhodnutí i rozsudků."
"Jest zvykem, že druidové neúčastňuji se bitev a neplatí daní jako ostatní. "ákáni jsouce tak velikými výhodami, scházejí se mnozí do učení dílem dobrovolně, dílem posíláni bývají rodiči a příbuznými. Tam učí se prý nazpaměť velikému počtu veršů a tak mnozí zůstávají v učení dvacet let. Nepovažují za dovoleno zaznamenávati si veršů, ačkoli v ostatních věcech, obecních i soukromých záležitostech, užívají řeckého písma. Myslím, že nařídili to z dvojího důvodu, ježto prý si nepřejí, aby jejich učení se rozhlásilo, pak aby žáci, opírajíce se o záznamy, necvičili méně paměti. Svým učením hledí předně dokázati, že duše neumírají, nýbrž že po smrti stěhují se z jedněch do druhých, domnívajíce se, že touto naukou pobádají se k udatnosti, nedbajíce strachu před smrtí. Mimo to mnohé o hvězdách a jejich pohybu, o velikosti světa a zemí, o podstatě věcí a o všemocnosti bohů rozmlouvají a mládeži vštěpují. Jest domněnka, že nauka tato vynalezena byla v Britanii a odtud přenesena do Gallie; i nyní, ti, kdož pečlivěji chtí poznati toto učení, docházejí tam za příčinou studia."

Skutečnost je ale poněkud odlišná a samozřejmě mnohem složitější, ačkoli o mnohých konkrátních "faktech" se pravdu nedozvíme nikdy a ona záležitost zůstane předmětem neustálých sporů, dohad a fantazií.
Nejpočetnější vrstva aneb obyčejný pracující lid

Postavení ženy ve společnosti, rodina

Zatímco v Galii bylo běžné patriarchální monogamní manželství, na Britských ostrovech, především v Irsku, byla morálka velmi uvolněná. Mnohoženství zřejmě bylo více pravidlem než výjimkou. Zvykem bylo i manželství na zkoušku, strvzené až narozením dítěte. V Galii tedy byla vzájemná rodinná pouta velmi silná i ze strany muže.
Žena byla zvláště v porovnání s okolními národy (Latinové atd.) brána velmi vážně a dá se mluvit o rovnoprávnosti. Svěho manžela si mohla vybrat, oba do svazku přispívali rovným dílem a po dohodě mohlo dojít i k rozvodu.

Ženy se též často zúčastňovaly bojů. Lze si to vysvětlit oddaností rodině a muži, rovnoprávností, keltskou statečností... Jistý autor Marcellinus napsal: "Jistliže Kelt zahájí boj po boku své manželky, ještě odvážnější a ještě více modrooké než on, stěží mu odolá celý oddíl cizinců; když se žena vzpřímí v celé své výšce, dá propuknout zběsilosti a bělostnými pažemi zasazuje střašné údery pěstí i rány nohama."

Caesar ze svých Zápisků o válce gallské: "Muži, kolik peněz dostali věnem od svých žen, tolik přidávají z vlastního majetku k tomuto jmění. Ze všech těch peněz vede se počet dohromady a výtěžek z nich se schovává; kdo z nich pak přežije druha, tomu dostane se podílu obou i s veškerým výtěžkem minulé doby. Muži mají moc nad životem i smrtí svých manželek i dětí; kdykoli pak otec ze vznešenějšího rodu zemře, sejdou se jeho příbuzní, a je-li příčina smrti podezřelá, vykonávají nad ženami soud jako nad otroky, a bylo-li podezření odůvodněno, ohněm i všelikými mukami je trýzní a usmrcují."

Vzhled a povaha Keltů, oděv a zábava

Jak asi vypadal průměrný Kelt

Jeden z antických autorů se zmiňuje: "Veškerý lid přikládá krajní důležitost eleganci a čistotě; nenašel by se u nich muž, a tím méně žena, kteří by chodili špinaví a v cárech."
Povahové znaky pro Kelty nejcharakterističtější

Jak to bylo s právem? Právo rovná se v podstatě zvyk. Velkou roli hrála téměř posvátná povinnost msty, ale též zvyk náhrady za zločin, který dle své závažnosti mohl pachatele, ale i jeho rodinu ožebračit. Zajímavým pramenem k poznání tehdejšího práva je irský rukopis Senchas MÔr, který vznikl před 4. st. n. l. Za pozornost stojí způsob vymáhání dluhů - věřitel se prostě posadil před dveře dlužníka a zahájil hladovku. Nechtěl-li si dlužník vzít na svědomí lidksý život, za což by byl nepochybně potrestán, byl přinucen ustoupit.
Náčelník obce byl volen o beltinu na jeden rok. Nazýval se vergobret ("vergo"=účinný, "breto"=soud). Někde ovšem vládli jak vůdce občanský, tak vojenský. Nejvyšší úředník rozhodoval jak otázkách finančních, tak i o válce - v tom případě mohl ale lid vyjádřit vůdci nedůvěru a neuposlechnout.

Keltové soupeřili o společenskou prestiž a nadřazenost i jinak: obdarováváním a zas oplácením darů. Darovali-li nějaká významější osoba jiné hodnotný dar, nejenže obdarovaný musel odpovědět též darem, aby se společensky neznemožnil, dokonce byl dar vždy o něco hodnotnější. Nevyhnutelně pak nastala chvíle, kdy jeden z nich už neměl prosředky druhého přebít a nastal úplný společenský pád.
Typický oděv a výroba látek a bot

Ke konci 6. století dokládají nálezy využití spon. Mužský oděv byl jen z jednoho kusu látky, sepjaté v horních rozích sponou či jehlicí a dole přepásané. Oděv žen inspirován Řeckem byl spínán na obou ramenech. V té době dochází k velkému rozmachu používání bohatých ženských šperků.
Hostiny, divoké pitky, běžné stravování

Irsko bylo pověstné hostinami pořádanými králem. Hodovníkům byla dle postavení přidělena místa a jednotlivé části masa. To však díky keltské hrdé a nesmiřitelné povaze vedlo k mnohým sporům.
Keltská hudba - široký pojem

Keltské náboženské představy, zvyky, svátky, bohové a vše posvátné

Představy o životě a smrti, pohřební ritus

Mezi pozoruhodné zvyky patří sbírání hlav. Není to ale obyčej ojedinělý, i dnes se u některých národů vyskytuje. Smyslem může být především důkaz odvahy, udatnosti - tedy lebka jako válečná trofej. Hlavy pak rozvěšovali na svých domech, občas je balzamovali cedrovým olejem.

Caesar ve svých Zápiscích o válce gallské napsal: "Celý gallský národ jest velmi nábožný; z toho důvodu ti, kdož postiženi jsou těžkými chorobami, kteří do bojů jdou a vůbec nebezpečí podstupují, obětují místo zvířat lidi, neb slibem se zavazují, že budou obětovati; k úkonům těm používají za přisluhovače druidů; domnívají se, že vznešenosti nesmrtelných nesmrtelných bohů nelze usmířiti jinak, než nahradí-li se lidský život opět lidským životem; oběti téhož druhu mají nařízeny i od obce. Jiní mají nesmírně velké modly, jichž údy spletené z proutí naplňují živými lidmi; když pak je zažehnou, vypouštějí lidé ducha, obklopeni jsouce plameny. Domnívají se, že bohům jsou nejvítanější popravy těch, kteří byli dopadeni při kráděži, loupeži neb jiném zločinu; není-li však dostatek obětí toho druhu, neotálejí přikročiti i k popravám nevinných."
Komentář k úryvku. Tento popis galského zvyku je již obecně považován za velice přehnaný, nepravdivý. Že lidské oběti existovaly, popřít nelze, nicméně mnohem zajímavější (a doložené) jsou obětovaní tzv. "trojí smrtí" - .................................
"Všichni Gallové se vychloubají, že jsou potomky otce Dita, což prý bylo od druidů proneseno. Z toho důvodu neurčují trvání dobového počtem dní, nýbrž nocí; narozeniny a počátky měsíců i roků tak označují, že den následuje po noci."
"Pohřby jsou dle gallského způsobu života skvělé a nákladné; všechny předměty, jež dle jejich mínění byly jim za živa milé, vrhají do plamenů, i zvířata, ba dokonce nedlouho před touto pamětí otroci i svěřenci, o nichž se vědělo, že byli u nich oblíbeni, po vykonání řádného pohřbu spolu s nebožtíkem bývali spalováni."

Vývoj pohřebního ritu. Halštat nabízí nepřeberné množství zajímavostí. Nad nádherou knížecích výbav se leckdy tají dech, a to se už nikdy nedozvíme, jak neuvěřitelné množství pokladů zmizelo za staletí z často vykrádáných mohyl. Na přelomu 7. a 6. století jsou již běžné prostorné komorové hrobky pod mohylou, leckdy s dřevěnou vnitřní konstrukcí. Pohřbívána jsou nespálená těla. Charakteristické pro toto období jsou pohřby se čtyřkolovými vozy a luxusními koňskými jhy a vůbec nádherně zdobenými koňskými postroji (v počtu až několika set - např. mohyla v Hradeníně u Kolína). Většinou jsou zde pohřbeni muži, s bronzovým či železným mečem, a s množstvím keramiky. Co je nápadné, že jsou hroby téměř bez šperků a obzvláště beze spon. Ty se objevují zatím jen vzácně v Čechách. Dále se zachovaly velké zásobnice a je pravděpodobné, že mezi věcmi byla i porce (kančího) masa s vedle položeným nožem. V dalších obdobích dochází k některým změnám - předně jsou i ženy pohřbívány s podobnými poctami. Časem dlouhé meče nahrazují kopí a železné nože, či dýky. Až na konci 6. století se častěji začínají objevovat různé druhy spon, které pro Kelty tak typické.

Mohyla Hochmichele u Hundersingen (u hradu Heuneburg) zasluhuje na první pohled pozornosti hlavně kvůli rozměrům, jen hlavní komora měla rozměry přibližně 5,6 x 3,5m. Pozůstatky ptří ženě, nechybělo obložení dřevem, čtyřkolový vůz, ozdoby ze zlata a jantaru, na stěny byly též zavěšeny kvalitní látky. Mohyla ovšem obsahovala i vedlejší komoru s pohřbem muže a ženy (asi 2,5 x 3m) a konečně ještě jeden mužský pohřeb se nacházel poblíž. Jako další ukázkový příklad může sloužit mohyla v Apremont (Fr) o průměru 70 m a výšce min. 4 m. Čtyřkolový vůz zde byl ovinut látkou, tepaná zlatá čelenka vážila 232 g a k tomu nechyběly zlaté spony a zlatá nádobka. Přesto ani tato mohyla nebyla rozměrově nijak velká - nalezeny byly i mohyly o průměru kolem 120 m a výšce 8 m.
Bohové a bohyně

Caesar ze svých Zápisků o válce: "Z bohů nejvíce uctívají Merkuria (odpovídá mu nejpíše Teutates); jemu staví nejčetnější sochy, jej velebí jakožto vynálezce všech umění, ukazovatele cest a vůdce pocestných, jemu přičítají svrchovanou moc v peněžním zisku a obchodu; po něm ctí Apollina (=Belenus), Marta (=Hesus), Jova (=Taranis), a Minervu (=Belisana); o nich mají téměř totéž mínění jako ostatní kmeny: Apollo že nemoci odvrací, Minerva že vštěpuje začátky řemesel a umění, Zeus že má vládu nad nebešťany a Mars že boje řídí."
"Jemu obyčejně přislibují svou válečnou kořist, kdykoli se rozhodli bojem utkati; kdykoli zvítězí, obětují zajatá zvířata a a snášejí ostatní věci na jedno místo. V mnohých obcích možno spatřiti na posvátných místech hromady vystavěné z těchto věcí; a nestane se tak hned, aby se někdo odvážil, nedbaje náboženského zvyku, buď kořist u sebe skrývati ned složené věci ukrásti, a velmi krutý trest smrti spojený s mukami určen jest na tento zločin."

"Pravé" názvy bohů jsem přepsala z poznámek přiložených k Zápiskům z roku 1920. Opět je skutečnost mnohonásobně složitější, jelikož keltští bohové vytvořili skutečně úctyhodný zástup. Obecně lze ale souhlasit s tím, že hlavními bohy byli........................... Interpretatio romana
Posvátná zvířata,rostliny a místa

Keltské významné dny a svátky v průběhu roku

Jak Keltové bydleli, kde a v čem

Keltská obydlí, polozemnice

halštat - aristokracie velké hrady opevněné vyvýšené
"V mladé době haštatské se setkáváme vedle opevněných hradišť, sloužících za ochranu a útočiště lidu v dobách nejistých a válečných, poprvé v dějinách západní části střední Evropy s vysloveným panským sídlem, skutečným hradem, v jehož bezprostředním sousedství jsou obvykle mohyly s pohřby hradních pánů.(Hochmichele)"
v otevřeném nikoli nepřístupném kraji
(heuneburg)cihly vypálené na slunci - hlína, písek, řezanka

Podoba obydlí se samozřejmě lišila kraj od kraje tamními konkrétními podmínkami. Domy se nikterak výrazně nelišily od těch používaných jž staletí. Obvyklým hlavním materiálem byla lepenice. Již méně běžné bylo používání jen dřeva či kamenů kladených na sucho. Prvním typem obydlí byla okrouhlá chýše, se střechou z větví či došků a s s otvorem na odvod kouře. I tyto chýše byly napůl zahloubeny do země.

Tacitus napsal o galských a germánských obydlích toto: "...mají chýše z neotesaného dřeva a olepují je hlínou někdy tak lesklou, že vypadá jako vrstva malby, a občas dokonce připomíná barevné obruby... Mají též ve zvyku hloubit podzemní příbytky a přikrývat je velkými hromadami hnoje; to je útočiště před zimou a stodola pro úrodu, neboť takové přístřešky zmírňují krutý chlad; jestliže se náhle objeví nepřítel, zpustoší všechno odkryté, ale na tyto příbytky ukryté pod zemí nepřijde."
Vesnice a statky

Velmi často se obydlí seskupovala v menším množství kolem náčelníkova domu, chráněna byla kamennou zdí a užitkové budovy zahrnovaly stáhe, stodoly a skladovací jámy.
Oppida

Do 2. století, tedy do konce období, kdy většinou panoval mír, než přišly vpády Kimbrů, Teutonů a jiných, se často sídlilo na rovině. Pak ovšem nastalo znovuosidlovaní opuštěných hradišť ponejvíce z doby halštatské. Rozvíjela se města spoléhající na přírodní ochranu (ostrovy, výšiny, skály...) a samozřejmě se budovala nová opevnění. Typickou podobu opevnění představuje například velmi známé francouzské oppidum Bibracte, které lemovalo pět kilometrů hradeb z kamenů, dřeva pospojovaného železnými hřeby a z hlíny.

Umění, keramika, šperky a ostatní řemesla

Umění a šperky - styl časný, zralý a plastický

Nejříve jsou to samozřejmě spony, sloužící přímo jako nutný doplněk oděvu, ale bohaté šperky jsou spíše dokladem přepychu, v jakém žila vládnoucí vrstva. Rozvíjí se především ženský šperk. velmi mnoho umělecky ztvárněného zlata - J Něm,Burgunsko,část.Švýcarsko.- hl. rýžování z rýnského písku

Časně laténský umělecký styl byl především ovlivněn četnými kulturními a obchodními styky s jihem.
Architektura a plastiky

Keramika

Keltové jako obávaní válečníci, zbraně a způsob boje

Keltský postrach

Po boku svých mužů často vyrovnaně bojovaly i ženy. Pár slov o tom navíc je i v odkazu společnost - ženy.

Mnohé keltské skupiny bojovníků se nachávaly najmout jako žoldnéři. Byli velmi žádaní, jak latinskými kmeny, tak i orientálními vládci.
Zvyky a pověry

Přibližně v 6. století se po řeckém způsobu změnila bojová technika - místo boje jedinců byl upřednostněn skupinovým bojem v organizovaných oddílech.

O tom, co se dělo po boji, se můžeme něco dočíst i u Caesara: "Jemu ("Martovi") obyčejně přislibují svou válečnou kořist, kdykoli se rozhodli bojem utkati; kdykoli zvítězí, obětují zajatá zvířata a a snášejí ostatní věci na jedno místo. V mnohých obcích možno spatřiti na posvátných místech hromady vystavěné z těchto věcí; a nestane se tak hned, aby se někdo odvážil, nedbaje náboženského zvyku, buď kořist u sebe skrývati ned složené věci ukrásti, a velmi krutý trest smrti spojený s mukami určen jest na tento zločin."
Zbraně a zbroje

Doklady o tom, které zbrani se v daném období přikládala největší váha, máme především z hrobů. V halštatu na přelomu 7. a 6. století to byl dlouhý meč, buď železný, nebo bronzový. Byl časem vystřídán kopím, krátkým sečným nožem či občas krátké dýky se zdobenou rukojetí zakončenou ve tvaru "U".

Hospodářství a obchod

Zemědělství a plodiny

Vyspělá řemesla a technologie

V Bibracte měl každý řemeslník svou čtvrť: metalurgové, taviči bronzu, emailéři, zbrojíři či klenotníci. Řemesla byla sdružena v cechy, které známe spíše ze středověku, i zde měl každý vlastní znak.s
Hutnictví, železářství a kovárny

Obchod a doprava

Rozvoj dopravy souvisí právě s intenzitou obchodování. Proto můžeme zásadní zdokonalování pozorovat v souvislosti s obchodem se solí z Hallstattu. Základem byl čtyřkolový vůz. Měnila se však jeho konstrukce. S tím souvisí i lepší koňská výstroj. Většinou bývá bohatě zdobená. čtyřkolové vozy kultovní Lehké a rychlé dvoukolové válečné vozy se však objevily až v časné době laténské. Obchod se silně rozvíjí v halštatu v souvislosti nejen s velmi produktivním těžištěm soli v Hallstattu. Výměnou za sůl (hlavní vyvážený produkt) je žádáno luxusní středomořské zboží, které si však může dovolit jen nejužší vrstva.
víno olej keramika picí nádoby látky? ..... amfory s vínem - Masssilie, čermofigurová ker.
Massilia - dnes Marseille - vznikla kolem r. 600 a od počátku zaujímala význačné postavení. Přiblížila řeckou kulturu barbarskému prostředí a z ní proudily dále spousty řeckých, popř. maloasijských, rhodských, ale i místních provensálských výrobků. V mladém halštatu byla především žádána černofigurová keramika, nicméně jako předmět denní potřeby byla dovážena i tzv. maloasijská keramika - jednodušší, šedá, zdobená vlnicemi.
Transporty byly prováděny pomocí mezků.
Samozřejmě byly stále využívány alpské průsmyky. V severní Itálii se vytvořilo několik řeckých obchodních kolonií.
Od počátku 5. století se ale stále silněji prosazuje vliv Etrusků. Jejich městská střediska v okolí dnešního Toskánska produkovala především kvalitní zlatnické výrobky (granulace) a proslulé bronzové nádoby. Ještě v 6. století Etruskové své výrobky rozváželi po moři po celém Středomoří a na severu se jejich práce prakticky nevyskytovaly. Ztráta odbytišť a hlavně konkurence Kartága i Říma ale donutila Etrusky obsadit severní Itálii a dále vyvážet na sever a severozápad přes Alpy. Hl. produktem byly zobákovité konvice. S těmy se dovážely celé soubory bronzových nádob na hostiny. Nedílnou součástí nákladu ale bylo také víno.

Co však bylo protihodnotou dodávanému zboží? Zlata bylo jistě dosti, nicméně především to byly zemědělské výrobky, hl. dobytek a kůže a v neposlední řadě otroci.
Mince

Kde lze dnes shlédnout keltské památky - velká naleziště, muzejní expozice a výstavy, nejznámější oppida

Naleziště aneb díky bohům za archeology

Úvodem k archeologii aneb trocha opakování ze střední školy. Prehistorie se zabývá obdobím od vzniku člověka k rané době dějinné, do které již mladší dobu železnou můžeme řadit. Úloha archeologie, jejího největšího pomocníka při rekonstrukci podoby pravěku, počátkem rané doby dějinné ale nekončí. Ještě ze středověku lze nalézt mnohé věci či objekty, dokládající činnost tehdejších lidí. Je dobré uvědomit si, co vše lze mezi archeologické prameny počítat - sídliště (pozůstatky příbytků a další objekty), pohřebiště (či samostatné hroby - kostrové či žárové, ploché nebo mohyly), místa, kde se těžily suroviny (doly s pozůstatky šachet a štol či doklady povrchové těžby)a ta, kde vznikaly nejrůznější výrobky (např. kovárny). Jdou to i vyjímečně dochované brázdy po orbě polí, různé poklady, depoty (úmyslně ukryté soubory předmětů), ojedinělé netradiční nálezy i předměty běžně používané v životě - souhrně artefakty. Místa, kde s velkou pravděpodobností možno očekávat nějaký nález, lze objevit pomocí různých metod. Mezi méně časté patří letecká archeologie, výzkumy pod vodou, ale nejvíce se vždy objeví náhodou. To znamená i při četných stavebních činnostech a při těžbě (uhlí, písku...). Náhodný nálezce je dle zákona povinen objev ohlásit. Archeologický terénní výzkum může být systematický, odpovídající postupně po delší čas na předem stanovené otázky, či předstihový (zjišťovací), prováděný většinou v místech plánované činnosti (stavba dálnice nebo např. podzemních garáží), na které nikdy nebývá dost času, financí, ochoty ani zájmu a přicházíme tak neustále o nenahraditelné tisíce let staré památky, a konečně výzkum záchranný, prováděný v momentě náhodného objevu při zásahu do terénu, na který bývá času a peněz o to méně, že se většinou jedná o soukromý pozemek, jehož vlastník sotva chce prodlužovat plánovaný termín dostavby a hradit archeologům náklady, a proto velmi často nález ani neohlásí. Všechny nálezy jsou pak zdokumentovány a uloženy, nejčastěji v místním muzeu, kde mohou být k dispozici pro další výzkum. Chronologie znamená určování stáří památek. Metod existuje několik, klasická je založena na poločasu rozpadu uhlíku, jedna z velmi slibných metod je tzv. dendrochronologie, která je za pomoci letokruhů schopna určit stáří až s přesností na jeden rok. Aby mohl vzniknout celkový obraz, musí spolupracovat mnoho vědních oborů. Archeologické poznatky doplňují především dějepis, etnologie, numizmatika, srovnávací jazykověda, dějiny umění, (paleo)antropologie, (paleo)botanika a (pale)ontologie. O metodách experimentální archeologie bude pojednáno níže. Dvolte ještě několik zajímavých slov k historii samotné archeologie. Dělí se na tři etapy. První bylo období starožitnické. Trvalo od dávných dob, kdy si občas někdo vystavil doma náhodně objevený pozoruhodný předmět coby kuriozitu, zhruba do 19. století. Pozornosti se těšily předměty antické či památky příliš očividné (mohyly, megalitické stavby). Na význam archeologie zde poprvé upozornil Josef Dobrovský, průkopníkem v oboru se stal Jan Erazim Vocel (Pravěk země české, 1866). Byl téř prvním profesorem archeologie na univerzitě a jím založený časopis Památky archeologické a místopisné vychází pod kratším názvem dodnes. Druhé období zvané prostě archeologické trvalo asi do první čvrtiny 20. století. Archeologie se oddělila jako samostatný obor a vzhledem k počátkům bližšího zkoumání památek nalezla důležitou pomoc u přírodních věd. V Čechách proti sobě stály dvě názorově odlišné skupiny - vítězná univerzitní (L. Niederke, K. Buchtela, J. Matiegka) a muzejní (J. L. Píč). Moravou v pravěku se zabýval L. Červinka či průzkumník Dolních Věstonic a jeskyně Pekárna K. Absolon. Naposledy probíhá asi od konce 1. světové války období prehistorické, kladoucí důraz na prozkoumání všech detailů, vztahů a souvislostí. Archeologie zažívá od druhé pol. 20. století nebývalý rozvoj.

Největší běžně dostupnou databázi najdeme nejspíše v Encyklopedii Keltů v Čechách Jiřího Waldhausera, která nabízí lexikon od A do Ž neuvěřitelného množství míst, kde bylo nalezeno cosi keltského, navíc s podrobným popisem nálezů.

význ.naleziště - hradenín u kolína,
Muzea - expozice a výstavy

Skanzeny, archeoparky a experimentální archeologie

Experimentální archeologie se zabývá rekonstrukcemi pracovních nástrojů i stavbou co nejdokonalejších replik příbytků. Přitom je samozřejmě nutné zapomenout na pomoc motorové pily a spolehnout se čistě na tehdejší stavební postupy, techniky a nástroje. Teprve pak je možné zkoušet jejich pravděpodobnou funkčnost a výdrž. Výhoda těchto experimentů je v jejich zajímavosti, přitažlivost, troufám si říci zábavnosti, jelikož toto právě může být škola hrou. Již existuje několik spolků lákajících velké množství děti k "hraní si na pravěk", kdy mohou na chvíli uniknout civilizaci a zkusit si například jen rozdělat oheň či utkat látku. Samozřejmě jsou různé míry věrohodnosti takových podniků, ale myslím, že mnohé zde mají více než dobrou úroveň.
Oppidum na Závisti

Oppidum Stradonice

Oppidum Hrazany

Oppidum Třísov

Oppida Nevězice, Staré Hradisko, České Lhotice

Zahraniční oppida a nejzajímavější místa

Heuneburg u Hundersingen u Dunaje je vyvýšené opevněné panské sídlo, obklopené skupinami mohyl. Je to malý Heuneburg, narozdíl od velkého H., který se nachází asi 11 km severněji. Leží na ploše 300x150 m. V mladší době halštatké byl alespoň čtyřikrát přestavován, zpravidla po požáru. V jedné fázi je architektura již poměrně vyspělá. Na kamenné podezdívce je zeď z cihel vypálených na slunci. V pravidelných intervalech byly ve zdi vystavěny čtyřhranné věžovité bastiony. Kámen na stabvu se dovážel z lomu 5 km vzdáleného. Předloha stavby je jasně středomořská (Sicílie, Makedonie), zřejmě byl z této oblasti povolán i stavitel.
napodobení --->nepraktičnost

Latisco je výšinné opevněné středisko na Mont Lassois, SZ od Châtillon-sur-Seine, kde horní plošina na návrší má rozsah 500x120-150 m. Nesmírné množství nálezů (z doby pozdněhalštatské i laténské) zahrnuje statisíce úlomků keramiky (i importované řecké černofigurové - 2. pol. 6. st.), na 200 spon (bohatě zdobených, nemálo i korálem) i další šperky, avšak jen vzácně se nalezly zbraně. Místo se naléza na kživotce dálkových cest a zároveň v oblasti bohaté na železo. Vrch ve Vix se nalézá nedaleko. Skrýval dnes již proslulý pohřeb asi 35-leté kněžny s přepychovou výbavou z počátku 5. století. Hodný pozornosti je především její zlatý diadém (480 g), který má na konci dva okřídlené koně, a též velká bronzová nádoba (164 cm, 209 kg) - vzácná řecká práce se zvláštní výzdobou. Nechyběla čtyři kola od vozu a mnoho dalších šperků. Výbava také mimo jiné zahrnuje zobákovitou konvici a dvě ploché pánve, vše bronzové a etruského původu.
Merlin z Teustoságu

Mysterian
 
Příspěvky: 896
Registrován: 24 led 2011, 21:43
Bydliště: Valašské Království

Na ruce: 2,629.39

 Poděkoval za: 2 příspěvky
 Obdržel poděkování za: 29 příspěvky

Karma: 2
Re: zlo kolem nás

Příspěvekod Merlin z Teustoságu » 18 úno 2011, 09:59

!blazen!

Dutá země


Teorie duté země představuje alternativní vědecký pohled na strukturu naší a ostatních planet včetně slunce. Poukazuje na různe nesrovnalosti ve stávajících teoriích a snaží se předložit lepší vysvětlení pro současnou vědu nejasných míst.

Zmínky o podzemních říších a duté zemí lze nalézt v ústních tradicích i náboženských spisech mnoha kultur světa. Pojmy jako Shambhala či Agharta jsou dostatečně známé.

Slavný astronom Edmund Halley byl prvním vědcem v moderní době, který dospěl k závěru, že země je dutá. Po něm následovala vědecká diskuse trvající asi dvěstě let, kterou ukončilo až Pearyho údajné objevení severního pólu. Badatel Marshall Gardner však poukázal na nesrovnalosti v Pearyho deníku a také americký Kongres ve dvacátých letech uspořádal v této věci slyšení, při němž bylo Pearyho tvrzení zcela vyvráceno. Přesto je Peary dodnes považován za objevitele severního pólu. Diskuse by tedy měla pokračovat.

Tato alternativní vědecká teorie navzdory pro ní nepříznivému klimatu ve vědeckých kruzích nezanikla, ale podnítila multidisciplinární výzkum, který zahrnuje astronomii, geofyziku, seismografii, folkloristiku, religionistiku a další obory. Je zajímavé, že podává vysvětlení jevů (a jejich vlivu), které model plné země vysvětluje buď nedokonale či vůbec (gravitace, slapy, zemětřesení, polární záře, atd.) a umožňuje pochopení starobylých představ o zemi, v dnešní době považovaných za pouhé mýty.

Souhrn vědeckých důkazů duté země

1) Badatelé navštívili tuto zemí za póly a vrátili se, aby podali
zprávu o svých objevech.

* Richard Evelyn Byrd, admirál námořnictva Spojených státu, proletěl letadlem severním a jižním polárním otvorem v roce 1929, v únoru 1947 severním a 13. ledna 1956 jižním polárním otvorem.(Secret of the Ages, str. 114, Worlds Beyond the Poles, od Gianniniho)
* Kapitán Hubert Wilkins dosáhl této země za jižním pólem 12. prosince 1929. (Worlds Beyond the Poles, Giannini)
* Olaf Jansen připlul do této země 15. srpna 1829 severním polárním otvorem.(The Smoky God, str. 89)
* Pacient dr. Nephiho Cottoma z Los Angeles navštívil tuto zemí skrze severní polární otvor v tomto století.
* Dánský vědec a badatel Edmund Bork vedl expedici do duté země roku 1991.

2) Magnetické póly se nekryjí se zeměpisnými. Rotující dutá země s téměř nehybným vnitřním sluncem by zapříčinila vznik geomagnetického pole země. Jelikož zemská osa byla v minulosti posunuta, vnitřní slunce si stále uchovává svou původní orientaci a způsobuje, že geomagnetické póly nesouhlasí se zemskou osou.

3) Ledovce vznikají z řek uvnitř polárních otvorů. Řeky v zimě zamrzají, ale v létě se ledovce odlamují a jsou vytlačovány do moře. Tvoří je tedy sladká voda, která se jinak v této oblasti v atmosféře nevyskytuje.

4) Sibiřští zmrzlí mamuti a další divoká zvířata žijící uvnitř země, jako je nosorožec srstnatý, sob, hroch, lev a hyena, spadnou do řek, v nichž zmrznou a později se dostávají ven spolu s ledovci. To vysvětluje, proč se v jejich žaludcích často nachází ještě čerstvá potrava.

5) Četné ryby jako makrela a sleď; zvířata jako velryba, tuleň, polární liška, sob a pižmoň; ptáci jako jespák, labuť, husa sněžní, berneška a racek Rossuv se každé jaro a podzim stěhují do a z neznámé severní země kvůli rozmnožování nebo aby unikli chladné zimě.
(Gardner, kap. 12)

6) Severní vítr přináší teplejší počasí. Na okraj polárního otvoru slunce v létě dopadá kolmo, tak jako na rovníku, což značně zvyšuje teplotu. Olaf Jansen uváděl, že když se ocitli na dálném severu, na okraji polárního otvoru, "Slunce žhnulo v takovém úhlu, jako bychom byli v jižních zeměpisných šířkách a nikoliv na dalekém severu. Otáčelo se kolem, jeho oběžná drahá byla stále viditelná a stoupalo každým dnem výše... Jeho paprsky, které dopadaly v šikmém úhlu, dodávaly ničím nerušené teplo." (The Smoky God, str. 76, 83)

7) Eskymáci říkají, že jejich předkové pocházejí ze země na severu, kde slunce nikdy nezapadá. Marshall B. Gardner píše, že "...když se tito Eskymáci snažili říci, odkud pocházejí, ukazovali k severu a popisovali zemi věčného slunečního svitu..." (A Journey to the Earth's Interior, str. 302)

8) Na dalekém severu, za pólem, uvnitř polárních otvorů a za oblastí ledu, existuje OTEVŘENÉ MOŘE, do něhož se několik badatelů dostalo. V určitých obdobích sahalo na jih až k 80. stupni severní šířky. Zdá se, že dříve dosahovalo dále k jihu než dnes.

* Badatel Olaf Jansen a jeho otec dosáhli Země Františka Josefa v červnu 1829 a nalezli otevřenou cestu ledem, kterou se dostali do otevřeného moře v polárním otvoru a pak do duté země. (The Smoky God, str. 60, 61)
* Několik vyprávění badatelů, kteří se dostali do tohoto otevřeného moře na druhé straně ledové bariéry je v knize dr. D. Barringtona "The Possibility of Approaching the North Pole Asserted" vydané roku 1818 v New Yorku. Dr. Barrington píše, že v roce 1751 kapitán MacCallam velící velrybářské lodi dostal nápad během přestávky v lovu vykonat rychlou cestu k severnímu pólu. Dosáhl severní šířky 83 stupňů a nenalezl žádný další led. Ve skutečnosti nenalezl ani kousek ledu během posledních tři stupňů. Musel však svého dobrodružství zanechat, neboť na sebe nechtěl přivolat nevoli svých majitelů.
* Další cestu vykonal dr. Dallie z Holandska na holandské válečné lodi během obhlídky grónských rybářských oblastí. Dosáhl 88 stupňů a hlásil, že počasí je teplé a moře zcela prosté ledu. Dallie naléhal na kapitána, aby plul dále, ale ten byl přesvědčen, že se již příliš vzdálil od svého stanoviště.
* Později pan Stephens plavící se na jiné holandské lodi v roce 1754, která byla proudem zanesena na 84. stupeň, uváděl, že chladno není nijak velké, že má na sobě jen o něco více oblečení než obvykle, že spatřil jen málo ledu, kterého směrem k severu ještě ubývalo.

9) Badatelé nacházejí subtropická semena, květiny, zelené rostliny a stromy i mnoho naplaveného dřeva plovoucího v Severním ledovém oceánu, které nemohou pocházet z jiného místa než z duté země.

10) Severní větry často přinášejí tolik pylu, že zbarví ledovce. Barevný sníh byl analyzován a bylo zjištěno, že červená, zelená a žlutá barva obsahuje rostlinnou hmotu podobnou pylu. Podle pozorování padá v různých ročních obdobích. Badatel Kane v prvním dílu své knihy na str. 44 napsal: "Dopoledne 5. srpna jsme minuli Karmínové útesy Sira Johna Rosse. Skvrny červeného sněhu, od něhož odvozují své jméno, bylo možno jasně vidět na vzdálenost deseti mil od pobřeží... Všechny strže a rozsedliny, v nichž se usadil sníh, jim byly silně zbarveny... neboť pokud by byl sněhem pokrytý povrch více rozšířen, jak dříve v roce nepochybně bývá, karmín by zde jako barva převládal."

11) Severní a jižní polární záře jsou způsobeny slunečním větrem vnitřního slunce proudícím skrz polární otvory a sledujícím zemské elektromagnetické siločáry. Ten způsobuje, že se atomy v atmosféře v okolí otvoru ozáří a vydávají překrásnou severní a jižní záři. Vědci ji přirovnávají k televizi, ale nemají odpověď na to, co je katodou; jejich zdroj energie není znám. Připouštějí, že musí jít o sluneční vítr, ale sluneční vítr z našeho slunce je odražen okolo země jejím elektromagnetickým polem a je mu tedy bráněno ve vstupu do atmosféry.

* Zde teorie duté země poskytuje dokonalou odpověď co se týče zdroje energie polárních září, této obří televizní katody. To slunce uvnitř duté země vyzařuje vysoce energetické elektrony a protony polárními otvory, které při styku s atmosférou nad nimi způsobují polární záře.

12) Sonda Voyager a Hubbleův vesmírný teleskop potvrdily, že většina planet naší sluneční soustavy má polární záře. To mátlo vědce, protože sluneční vítr není ani dost silný na to, aby způsobil polární záře na zemi, o polárních zářích na vnějších planetách ani nemluvě. Teorie dutých planet poskytuje nejlogičtější řešení: VSECHNA kosmická tělesa jsou dutá. Polární záře a geomagnetická pole planet naznačují, že nejsou jen duté, ale mají vnitřní slunce a polární otvory. Skrz ně silný sluneční vítr z vnitřních sluncí vyzařuje a způsobuje polární záře při kontaktu s atmosférou nad polárními otvory.

13) Astronomická pozorování polárních září na Marsu, Venuši a Merkuru ukazují, že tyto planety jsou duté a mají ve svém středu slunce, která svítí skrze polární otvory.

14) Obrázky z družic ukazují polární otvory.

15) Země není dostatečně tuhá, aby mohla být pevná po celém svém průřezu. Sir G. H. Darwin ve své knize "Thé Tides and Kindred Phenomena of the Solar System" píše: "Těleso země, na kterém spočívají oceány, nemůže být absolutně tuhé. To platí o všech tělesech. Musí být více či méně deformováno přitažlivosti slunce a měsíce." Ukazuje také, jak se tyto přitažlivosti počítají - na základě měření dvoutýdenního slapu. Tím je myšlena "...malá nerovnost slapu - výška, přibližná perioda dvou týdnů v závislosti na úhlu mezi oběžnou dráhou měsíce a rovinou tvořenou rovníkem. Lze vypočítat míru, jakou by měl mít dvoutýdenní slap, kdyby země byla absolutně tuhá."

* Výsledky těchto výpočtů ukazují, že země se do jistě míry poddává přitažlivosti slunce a měsíce. Tato poddajnost není dostatečně malá na to, abychom mohli říci, že je prakticky tuhá, a není ani dostatečně velká, aby bylo možno tvrdit, že má tekuté jádro. Závěr tedy je, že musí být dutá.
* Po obšírném prozkoumání teorie gravitace jsem dospěl k závěru, že newtonovská fyzika dovoluje, aby všechny planety, slunce a měsíce byly dutá tělesa. Za předpokladu, že jsou všechny dutými tělesy s povrchem širokým 10% průměru planety také dovoluje, aby všechny planety a dokonce i slunce měly pevně povrchy s hustotou v rámci možnosti. Možnou výjimkou může být Saturn.

16) Země se zdá být na pólech zploštělá, což částečně způsobuje existence otvoru vedoucích do vnitřní země.

17) Země vibruje jako mýdlová bublina, která je dutá. Při velkém zemětřesení vibruje jako zvon, který je také dutý. Základní vibrační perioda země je 54 minut. To naznačuje, že to musí být dutá koule.

18) Van Allenovy radiační pásy mají díry na polárních vrcholech shodující se s tamními otvory. Vědci nechápou, co je zdrojem radiace těchto pásů a připouštějí, že pochází že slunečního větrů. Ale sluneční vítr z našeho slunce je odrážen okolo země jejím elektromagnetickým polem. Teorie duté země odpovídá, co je tímto zdrojem. Slunce uvnitř duté země vyzařuje elektrony a protony polárními otvory, které při styku s atmosférou nad nimi způsobují polární záře. Poté jsou uvězněny elektromagnetickým polem země, které vytváří Van Allenovy radiační pásy.

19) Na dalekém severu badatel Nansen objevil, že severo-jižní obzor se v perspektivě zkrátil, zatímco východo-západní zůstal stejný, k čemuž by docházelo, kdyby se tam nacházel polární otvor. Ve skutečnosti běžné navigační přístroje nefungují v arktické a antarktické oblasti tak jako jinde, protože nejsou brány v úvahu polární otvory. Například horizontální gyroskop se stane vertikálním při vstupu do polárního otvoru a dosažení středobodu okraje polárního otvoru. Magnetický kompas bude ukazovat na jedné straně otvoru nahoru a na druhé straně dolů podle toho, na které straně vůči magnetickému pólu se nacházíme. Na jiných místech se může pouze točit.

20) Žádná letecká společnost nelétá přes pól, protože by tím riskovala, že letadla vlétnou do polárního otvoru.

21) Žádné družice na polárních oběžných drahách nemíjejí pól blíže než na 300 mil. Žádnou družici nelze umístit na stabilní oběžnou dráhu přímo nad polárními otvory, aniž by byl vzat v úvahu místní nedostatek gravitace daný neexistencí hmoty v polárních otvorech.

22) Rentgenové, ultrafialové a další obrazy slunce pořízené stanicí Sky-lab odhalují díry na slunečních pólech, kde je gravitace velmi zmenšená vlivem otvoru do dutého jádra "planety bohů".

23) Seismografická záznamová zařízení umístěná na povrch Měsíce misemi Apollo naznačují, že měsíc je také dutý.

24) Ozónové díry na zemských pólech jsou vytvořeny vzduchem prostým ozónu vycházejícím zevnitř země polárními otvory. Tyto ozónové díry v atmosféře jsou větší v ročních obdobích, kdy polárními otvory vychází větší množství vzduchu.

Není tedy zřejmé, že existuje více vědeckých důkazů o tom, že naše země a všechny ostatní planety jsou duté, než těch, že mají kombinaci pevného a tekutého jádra? Opravdu, existují téměř drtivé důkazy o tom, že naše země JE DUTÁ, ale není to obecně známo, protože tento objev byl záměrně držen v tajnosti. Každý, kdo však vynaloží trochu energie na vlastní studium a zkoumání, může nyní dospět k poznání pravdy o skutečné struktuře naší země.
Merlin z Teustoságu

Mysterian
 
Příspěvky: 896
Registrován: 24 led 2011, 21:43
Bydliště: Valašské Království

Na ruce: 2,629.39

 Poděkoval za: 2 příspěvky
 Obdržel poděkování za: 29 příspěvky

Karma: 2
Re: zlo kolem nás

Příspěvekod Merlin z Teustoságu » 18 úno 2011, 10:06

!blazen!

Předpeklí ráje =)))Civilizace se na Zemi začínají objevovat přibližně před 500 miliony let. Země (Thígijak, Shan, Bhumi, Terra), patří do skupiny planet "star seed", což se dá přeložit jako "planety oseté semenem hvězdného života".

Původní pozemské formy života se zde nevyvinuly, protože Země byla zvolena jako biologická a genetická laboratoř zkoumající v období milionů let mimozemské životní formy a kombinace jejich genotypů mezi sebou, ale i nové životní formy vytvoření genetickými manipulacemi. Stvořitel, který jako Nejvyšší Architekt stál u kolébky projektu vyšlechtění univerzálního archetypu (pravzoru) člověka Adamah Kadmon pro osídlení Vesmíru, jehož uskutečněním pověřil dvě prastaré galaktické sirianské rasy Annedotů a lyranské rasy Elohim. První projekt stvoření člověka tvořila dvě odlišná řešení , která měla nalézt nejvhodnější technologii genetická alterace jež by vedla k vyšlechtění nového lidstva (lidstva čtvrté kalpy).

Jeden směr řešení prosazovali lyranští Mardukové (Elohim), kteří ve svých laboratořích na dnes neexistující sesterské planetě Tir (Maldek, Malona) řešili projekt způsobem, který by bylo možno pojmenovat jako „polidštění opice“. Hybrid, pocházející z tohoto křížení, měl být použitelný jako otrok, voják a sluha, tedy měl být fyzicky silný, odolný, poslušný a měl mít velmi omezenou inteligenci. Jedním z posledních prototypů, který z tohoto řešení vyšel, byl tvor známý jako neandrtálec (Homo sapiens var. neanderthalensis). Přestože Lyrané vyzkoušeli mnoho zvířecích druhů jimž upravili původní DNA vnesením některých segmentů DNA vlastní rasy, byl konečný výsledek šlechtění nové rasy v podstatě neúspěchem, protože křížence nebylo možno donutit k práci, byli nespolehliví a díky své síle byli i velmi nebezpeční, zato se ale velmi rychle množili. Odraz tohoto neúspěšného genetického záměru našel své místo i ve starých sumerských eposech pojednávajících o „stvořitelích Enlilovi a Ninlil“.

Mezitím na Zemi dokončila prastará rasa sirianských Annedotů svůj program planetárního terraformingu a bioformingu, který dříve chladnou a pustou planetu bez života změnily v rajskou zahradu. Ve svých genetických laboratořích umístěných na Marsu, se Annedotové zabývali genetickým vývojem vodních savců (delfínů, kosatek, velryb aj.), jejichž úroveň vědomí byla přibližně na tehdejší úrovni samotných Annedotů. Adaptabilitu těchto vodních savců úspěšně vyzkoušeli na Zemi a tak, když uviděli neúspěch Elohim, rozhodli se v jejich experimentu pokračovat, ale jiným způsobem. Využili osvědčené prvky technologie šlechtění alternativní civilizace vodních savců (delfínů).Vycházeli jednak z kombinací DNA některých humanoidů (Homo erectus), DNA šimpanzů, jednak z kombinací DNA delfínů a své vlastní rasy Annedotů. Takto ve své „genetické dílně“ na Marsu, vytvořil sirianský genetik Enki první pozemskou rasu Terranů, kterou různé manuskripty pojmenovávají různými jmény, jako na příklad : rasa Rel Yeh, Mu-Kui, Elam-Mu, Maya, Mar, Mu-ror, Mu-rian, atd., První vyšlechtěná rasa Terranů (Rel Yeh, El-Mu-rianů) byla posléze usazena na velkém, dnes již neexistujícím ostrovním kontinentu ve východním Pacifiku, známému pod mnoha jmény : El-Mu-ria, země Mu, země Kuiland, země Říše slunce (Ra), Pan, Sofuknang, Hawaiki Motherland, El-Mu-ria, nebo Lemuria. Toto se odehrálo přibližně asi před 500.000 roky, kdy byla založena první pozemská říše Světla známá spíše jako „Říše Slunce“ (Sun Empire). Nešťastný přesmyk El-Mu-ria <> Le-Mu-ria, který se zřejmě poprvé objevil v knihách H.P. Blavatské (Odhalená Isis, Tajné učení) a má neuvěřitelnou životnost, dochází u neinformovaných lidí k záměně s hypotetickým pevninským mostem v jižním Indickém oceánu, který anglický biolog Sclatter zhruba ve stejné době pojmenoval „Lemurií“. Pokud tedy hovoříme o Lemurii, musíme si ujasnit, zda máme na mysli „pacifickou“ či „indickou“ Lemurii.

Na pozadí vlastního neúspěchu nesli lyranští genetici velmi těžce úspěch sirianských genetiků a nevůle nakonec přerostla ve velmi ničivou válku, během níž byla zničena planeta Tir ze které Siriané stačili zachránit pouze asi 20% jejího obyvatelstva, jež přenesli na Mars.

Lyranským Mardukům „neschladilo žáhu“ zničení Tiru a genocida jeho obyvatel a snažili se zničit celé úspěšné genetické dílo Sirianů na Marsu i na Zemi pomocí zbraně vyvolávajících chaos mezi planetami a mohutné geotektonické aktivity. Pacifická Elmurie ale nebyla zničena naráz, jen se po etapách zvolna potápěla a poslední pevninská část (Casscara) byla zničena zemětřesením a záplavami přibližně před 52.000 roky, což byl jeden z ničivých cyklů bezprostředně spojený s návratem desáté planety Nimiru, jejíž oběžnou dráhu Mardukové upravili tak, aby periodicky po 6.115 letech ničila pozemskou civilizaci. Tak skončil první projekt vyšlechtění lidské rasy. Terrané se zčásti rozptýlili po Zemi, zčásti se ukryli v hlubokých podzemních městech a zčásti odešli do hvězdného systému Plejád (Sedmi sester) na planetu jménem Avyon. Siriané ze Země odešli rovněž, aby ji nevystavovali nebezpečí devastace po útoku Marduků, především však proto, že na dlouhá tisíciletí byla Země zamořena zplodinami jaderných explozí a stala se prakticky neobyvatelnou.

Druhý projekt vyšlechtění lidské rasy se údajně odehrál na planetě Avyon, ale nemám o jeho průběhu spolehlivé informace, snad jen to, že produktem šlechtění jsou Plejádané a do projektu byla použita i DNA Terranů, kteří se přistěhovali ze zpustošené Země. Tyto události, které se odehrály před dávnými časy, byly v podstatě důsledkem vyhrocených neshod dvou koncepcí genetického inženýrství prosazovaných dvěma humanoidními rasami různého původu, jež se neshodly v pojetí role a poslání člověka, kterého měli vyšlechtit. Reflexe na tyto pradávné události se uchovaly na příklad v sumerské próze, jako spor Enkiho (Annedotové) s Enlilem (Elohim, Mardukové), nebo v eposu o zápasu mezi Tiamat a Mardukem. Následující ničivé války samotný experiment velmi poškodily a na dlouhou dobu odsunuly do pozadí, protože planeta Tir (Malona) byla zničena a životní prostředí Země i Marsu byl značně poškozeno.

Období hlubokého etického a morálního úpadku většiny ras Galaxie, který se promítlo závažným způsobem nejen do degenerace DNA pozemských Terranů, vyvolalo nezbytnost najít co nejdříve nalézt řešení této situace. Stvořitel stanovil jako cíl vyřešení univerzální genetické matrice Adamah Kadmon pro fyzické prostředí nejhrubší fyzické dimenze (3D), použitelné i pro dokončení evoluce člověka v posledních jemněhmotných dimenzích 4D-5D.

Tímto, v pořadí třetím projektem byl pověřen Ohalu Council (vláda sirianské planety Ohalu), do jejíž čela byl postavena duchovní bytost mající vědomí Ježíše Krista. Ohalu Council řeší problému regenerace zdevastované DNA lidské rasy v rámci třetího projektu pojmenovaného Kundalíni. Kundalíní, ve smyslu mystického „ohně života“, je ve své podstatě shodná se staroegyptským pojmem Amenti. Člověk, jako předobraz dokonalé duchovní bytosti sídlící dočasně ve fyzickém a éterickém těle (bytost Adamah Kadmon), se má stát v budoucnosti především univerzální genetickou matricí „člověka pro multidimenzní stvořený Vesmír“. Nejvýznamnějším cílem projektu Kundalíni je obnovení zborceného spojovacího mostu mezi současnou tristní realitou třetí hmotné dimenze (3 D) a realitou světa skutečné Boží Pravdy, kterou se tak úsilovně snaží potlačit a deformovat Drakoni (Unholy Six) a některé skupiny (Elohim). Jednotlivé pilíře tohoto podivuhodného mostu představuje sedm čaker (energetických center) těla člověka existujícího v dimenzi 3 D a pět čaker umístěných v aurickém poli vzestupně nad sebou v projekci těla lidské bytosti do dimenze 4D a 5 D. Podle principu učení Velké Yogy, se sedm čaker lidského těla v dimenzi 3 D nachází v epicentrech nervových ganglií a některých žláz s vnitřní sekrecí. Obrazně řečeno lidské tělo představuje plán konstrukce mostu spojující Zemi s nebem, bohužel v současné situaci dvanáct jeho opěrných sloupů (čaker) není vždy pevně propojeno s konstrukcí mostovky (duchovním tělem), takže most nemůže plnit své původní poslání. Propojení je možno uskutečnit pouze aktivací mystického ohně Kundalíní (Amenti). Aktivovaná Kundalíní stoupá vzhůru od jedné čakry ke druhé a její energetické pole vyvolává rezonanci v jednotlivých dosud blokovaných intronových sekvencích DNA, které se v dimenzi 3 D neúčastní přenosu genetických informací. Když Kundalíní dospěje do sedmé čakry Sahasráry, lidská bytost dosáhne stavu osvícení a plně porozumí stavu věcí a jevů existujících v dimenzi 3 D, když dospěje do desáté čakry dospívá lidská bytost do stavu uváděném pod pojmem „znovuzrození“ (satori, apokastasis, nem anch, sannjasa, buddhovství atd.), když Kundalíní vystoupí až do dvanácté čakry mění se lidská bytost v Mahátmu a končí svůj pobyt ve hmotném světě. Na tomto principu aktivace Kundalíní je založen projekt Ohalu Councilu, jehož cílem je odstranit genetické deformace a degeneraci DNA způsobené Drakony a genetickými manipulacemi Orion Empire, ale také obnovit energetickou rovnováhu (harmonii) mezi oběma polovinami mozku a obnovit původní rozsah činnosti evolučně nejstarší kořenovou část mozku, jejíž funkce byla genetickými manipulacemi Drakonů, Orion Empire, Marduky aj.) nejvíce zasažena a poškozena.

Snaha o obnovení původní čistoty lidské DNA trvá již několik tisíc let a na tomto poli intenzivně pracovalo mnoho výzkumných týmů genetiků z oblasti Arktura, Tau Ceti, Antarea, Procyonu, Siria B a další, bohužel bez většího úspěchu. Problémem jsou periodické návraty Nimiru, která v periodě 6.115 +/-50 let vyvolávají v globální měřítku kataklyzmata, provázená změnou smyslu rotace Země, prudkými oscilacemi magnetického pole, změnou polohy zemské osy a rychlosti její rotace, což má hluboce negativní důsledky rozložení kontinentů a na především na životní podmínky lidské populace. Za období posledních přibližně 26.000 let došlo vlivem gravitačního pole Nimiru nejméně ke čtyřem změnám polohy zemské osy o cca 180o , čímž se Země vymkla z harmonického souladu s okolními hvězdnými systémy. Až dosud došlo k 19 kontaktům Země s Nimiru, což vyvolalo i 19 ničivých kataklyzmat, jejichž důsledky výrazně omezily rozvoj jednotlivých ras, protože opakovaně docházelo k přerušování jejich evoluce a vržení zpět do barbarského období, nebo v horším případě byly vyhlazeny. Jelikož další etapa ničení na úrovni naší současné dimenze třetí hustoty (3D) má nastat v roce 2.666 n.l. (biblický Armageddon), kdy je předpovídána přímá srážka Nimiru se Zemí, připravuje Andromédská rada a Ohalu Council přesun větší části pozemského lidstva do vyšších dimenzí 4D a 5D, kde je negativní vliv Drakonů a ras s nimi spolupracujících nepodstatný.

Závěrečná část třetího experimentu, jehož cílem je ukončení plnohodnotného genetického vývoje matrice univerzální bytosti Adamah Kadmon, jejímž posláním byla kolonizace a dobudování Vesmíru, probíhá v současnosti na Zemi. Když původní lidstvo vstupovalo do tohoto třetího experimentu, mělo matrici dvanáctivláknové DNA, Šlechtitelé již na počátku experimentu zablokovali deset z těchto vláken DNA, takže aktivní zůstaly pouze dvě. Tato dvě vlákna představují dvě prvotní rasy, ze kterých původně pocházíme (Lyrani a Siriani) a s nimi jsme mohli vstoupit do "genetické hry" jako objekt bezbranný vůči svévolné manipulaci ze strany Mistrů-Genetiků. Takovým způsobem vlastně vznikl biblický „smrtelný hřích“, taková je skutečná podstata onoho „biblického pádu člověka“, což není nic jiného, než uměle vyvolaná genetická degenerace fyzického těla člověka jež měl, v rozporu se záměrem Stvořitele, sloužit jako otrok, voják a sluha Elohim. Možná, že někteří z vás zkoušeli sami aktivovat ostatní vlákna DNA, ale asi bez většího úspěchu, úspěšní byli pouze někteří alchymisté, kteří díky své píli a vůli odkryli tajemství transmutace hmoty, těla a vědomí člověka.
Merlin z Teustoságu

Mysterian
 
Příspěvky: 896
Registrován: 24 led 2011, 21:43
Bydliště: Valašské Království

Na ruce: 2,629.39

 Poděkoval za: 2 příspěvky
 Obdržel poděkování za: 29 příspěvky

Karma: 2
Re: zlo kolem nás

Příspěvekod Merlin z Teustoságu » 18 úno 2011, 10:14

!blazen!

A teraz trochu slovenštiny =o)

VIKINGOVIA
Temné obdobie vikingov
Vikingská mytológia
Vikingskí bohovia
Bytosti zo Severu
TEMNÉ OBDOBIE VIKINGOV

Obdobie, ktorému hovoríme vikingské, bolo nesmierne dramatické. Počiatky musíme hľadať na konci ôsmeho storočia, keď pohanskí piráti zo škandinávskej pustej, hornatej krajiny prepadali nechránené kláštory a hľadali korisť v osídlenej západnej Európe. Toto obdobie končí v jedenástom storočí, keď sa v Škandinávii rozšírilo kresťanstvo a územie sa rozdelilo na tri národné štáty: Dánsko, Nórsko a Švédsko. Počas tohoto obdobia sa podarilo vikingským námorníkom zdolať Atlantický oceán a dosiahnuť tak amerických brehov v oblasti New Foundland. Vikingovia kolonizovali škótske ostrovy (Shetlandy, Orkneje, Hebridy), Faerské ostrovy, Island a Grónsko. Usporiadavali nájazdy spojené s obchodovaním pozdĺž celého pobrežia západnej Európy až ku Stredozemnému moru, vysielali svoje armády na vojnové ťaženia do Anglicka, Francúzska. Východným smerom sa preplavili po riečnych cestách do Ruska smerom k Čiernemu a Kaspickému moru, zakladali tu osady a obchodovali s Arabmi a Bulharmi. Bola to naozaj doba búrlivá, či v Škandinávii alebo v krajinách, s ktorými vikingovia obchodovali, na ktoré poriadali nájazdy či ktoré násilím obsadzovali.


VIKINGSKÁ MYTOLÓGIA
.: vznik sveta

Tento staroseverský mýtus patrí medzi tie najsilnejšie. Na začiatku nebolo nič, len prázdny priestor Ginnungagap medzi dvoma svetmi, mrazivým a mlhavým Niflheimom a horúcim a iskriacim Múspellom. Do veľkej prázdnoty tiekla rieka, ktorá postupna namŕzala, až sa studený kraj s horúcim spojili. Vtedy sa ľad roztopil a vznikol mrazivý obor Ymi, z ktorého pochádzajú všetci mraziví obri zeme. Potom vznikla krava Audhumla, ktorá oblizovala slaný ľad. Tak z ľadu vznikla ľudská postava a to bol Búri, z ktorého pochádzajú veľkí bohovia. Bohovia Odin, Vili a Ve zabili Ymiho a z jeho tela vznikol náš svet, more, nebo a oblaky. V tomto svete žijú rôzne bytosti, samotní bohovia, ľudia, škriatkovia, elfovia a obri. Žijú tu však aj rôzne hrozivé príšery, ktoré sa pripravujú na súdny deň - ragnarök, kde sa bohom za všetko zlé pomstia. Nepochybne najznámejšími príšerami sú obrovský vlk Fenrir, ktorému sa podarí pri ragnaröku zabiť Odina a morský had Midgardsorm, zvaný tiež Jormungand, ktorý leží skrytý na dne mora a svojím telom obopína celý svet. Tieto príšery sú po celý čas uväznené. Keď však príde Ragnarök, oslobodia sa a spoja sa s temnými silami.

.: stvorenie ľudstva

Tento mýtus je veľmi primitívny. Traja bohovia Odin, Honir a Lodur sa prechádzali po pobreží a uvideli dva kusy dreva vyplavené na breh. Zobrali ich a dali im ľudskú podobu. Jednému mužskú a druhému ženskú. Potom im každý boh vdýchol ľudské vlastnosti a znaky: dych a život, chápanie a pohyb, reč, sluch, zrak. Z týchto dvoch ľudí tak podľa tohoto mýtu pochádzajú všetci ľudia.

.: vznik sociálnych vrstiev

Z dávnych čias sa nám zachovala zvláštna báseň zvaná "Rígspula", čiže "Pieseň o Rígovi". Táto báseň hovorí o tom, ako sa na svete objavili sociálne vrstvy. Veľký boh Heimdall sa prechádzal po svete pod menom Ríg. Vošiel do troch domov, ktoré patrili chudobným, stredne bohatým a bohatým.V každom tomto dome zostal tri dni, jedol s manželmi a spal s ich manželkami. Za deväť mesiacov každá žena porodila dieťa. Z chudobnej ženy tak pochádza trieda otrokov, z druhej vrstva slobodných mužov a z bohatej trieda šľachty a budúci králi. Podľa tohoto mýtu bol teda boh Heimdall pôvodcom sociálneho rozvrstvenia spoločnosti.

.: Ragnarök

Ragnarök v reči starých severanov znamená "koniec sveta". Ragnarök nastal, keď sa desivé príšery, medzi nimi aj Fenrir a Midgardsorm, oslobodili zo svojho väzenia, spojili sa so zlým bohom Lokim, ohnivými démonmi a obrami (tí trpezlivo čakali na svoj deň) a napadli bohov. Bohovia sa na tento deň pripravovali už od samotného počiatku. Mocný Odin v sále zvanej Valhala zhromažďoval vojsko, zložené z udatných bojovníkov, ktorí padli vo vojnách na zemi, veľakrát na jeho príkaz. Ani toto vojsko však bohom nepomohlo a oni boli porazení. Odin o trpkom osude svojho rodu vedel už od počiatku, no snažil sa mu postaviť. Pre severskú mytológiu je toto typické, pretože každý bojovník, ktorí sa vzbúri proti svojmu osudu, tak preukáže svoju veľkosť.


VIKINGSKÍ BOHOVIA

Bez severských bohov by sme si nevedeli mytológiu vikingov vôbec predstaviť. Sú odlišní od bohov gréckych, pretože sú smrteľní. Môžu byť zabití alebo môžu zomrieť prirodzenou smrťou. Vikingskí bohovia starnú, no deje sa tak VEĽMI pomaly, čiže ich prirodzená smrť je skôr hypotetickou možnosťou. Ďalšia odlišnosť spočíva v tom, že ani jeden z bohov nie je všemocný ani vševedúci. Každý boh vyniká v nejakej inej činnosti a navzájom si musia pomáhať, keď chcú niečo dôležité dosiahnuť. Majú veľa z ľudských vlastností - majú radi dobré jedlo a pitie, radi sa veselia, no občas sú aj lstiví a nepohrdnú nečistými praktikami. Vikingských bohov tvoria dva hlavné rody - Ásovia a Vanovia. Spočiatku boli voči sebe nepriateľskí, no neskôr sa pomerili a vymenili svojich zajatcov.

.: Ásovia - vládci Asgaardu

Rozoznávame dvanásť Ásov, ktorí majú božský pôvod. Sídlia vo svojej pevnosti, ktorá sa nazýva Asgaard. Ľuďom pridelili na bývanie miesto v strede sveta nazývané Midgard.

Odin - najvyšší severský boh, patrón bojovníkov, mudrc a boh básnickej inšpirácie a vojny. Má len jedno oko, pretože druhé vymenil za múdrosť zo Studnice poznania. Je veľmi mocný a ovláda aj kúzla. Často rozhoduje o smrti veľkých bojovníkov, ktorých potom zhromažďuje v sieňach Valhaly na rozhodujúci boj - ragnarök. Na ceste do Valhaly sprevádzajú bojovníkov Valkýry. Odinov trón sa nazýva Hlidskjálf. Odtiaľto pozoruje celý svet.

Thor - je najsilnejší spomedzi Ásov a je bohom vojny a všetkých bojovníkov. Zároveň vystupuje ako obranca Asgaardu, ktorý bráni proti obrom a démonom. Jeho zbraňami sú kladivo Mjollnir, opasok sily a železné rukavice. Známy je jeho voz, ťahaný dvoma capmi. Symbolom Thora je blesk a hrom a je považovaný za jednoduchšie božstvo ako Odin - je bohom jednoduchých ľudí.

Baldr - najmúdrejší a najmilosrdnejší boh v Asgaarde. Vyniká krásnym vzhľadom a svojou dobrotou. Bol nešťastne zabitý slepým bohom Hodrom. Za týmto činom stál samozrejme Loki, zvláštna to postava medzi severskými bohmi.

Njörd - bol bohom moreplavby, rybolovu a bohatstva. Njörd je pôvodom Van, ale bol ako záruka mieru medzi Ásmi a Vanmi vymenený a poslaný do Asgaardu. Jeho žena bola obryňa Skadi a jeho deťmi Frey a Freyja.

Týr - takisto ako Thor je bohom bojovníkov a vyznačuje sa odvahou a statočnosťou. Má len jednu ruku, pretože druhú mu odhryzol obrovský vlk Fenrir, keď sa snažil utiecť z pasce nastraženej bohmi.

Heimdall - je popisovaný ako biely Ás. Jeho hlavnou úlohou je strážiť most Bifrost, ktorý vedie do Asgaardu. Má pri sebe svoj varovný roh, na ktorý mocne zatrúbi pri súdnom dni - ragnaröku a varuje tak ostatných Ásov.

Medzi ďalších Ásov patria básnik a rečník Braggi, slepý Hodr, mlčanlivý Vidar, strelec Vali, lyžiar a lukostrelec Ull a sudca Forseti.

.: Vanovia

Vanovia boli pôvodne bohovia nižšej úrovne, ale postupom času sa im podarilo prakticky dosiahnuť úroveň Ásov. Ako už bolo povedané, spočiatku viedli s Ásmi bratovražedné boje, ale neskôr uzavreli medzi sebou mier a vymenili si rukojemníkov. Vanovia sú označovaní za bohov plodnosti, hojnosti a fyzickej slasti. Vanovia a predovšetkým Freyja sú spojovaní s vykonávaním istého kúzla, ktoré umožňuje zasväteným ovládať ostatných a získať zvláštne vedomosti, na druhej strane však prináša zženštilosť, čiže vlastnosť, ktorou väčšina severanov pohŕdala. Najvýznamnejším predstaviteľom Vanov je Njörd, ktorý sa stal napokon Ásom.

.: bohyne

Vedľa Ásov samozrejme existujú aj ich nežné polovičky - Ásynje. Vzhľadom k patriachálnemu usporiadaniu vikingskej spoločnosti Ásynje nehrajú v severských mýtoch tak veľkú úlohu ako Ásovia. Staré príbehy v ich prípade nezachádzajú do takých podrobností, aby sme mohli o nich uviesť nejaké podrobnosti. Snáď len to, že sa rady ozdobovali krásnymi šperkami. Najvyššou bohyňou je Odinova žena Frigg. Býva v paláci Fensalir a pozná osudy všetkých ľudí. Druhou najváženejšou bohyňou je Freyja, bohyňa milostných spevov a lásky. V každej bitke jej pripadne polovica padlých, ktorých odvádza do svojho paláca Fólkvang. Ďalšími Ásynjami sú Eir, ktorá vie liečiť, Fulla, starajúca sa o Frigginu obuv, Gelfun, ktorej sú zasvätené všetky panny a Vár, dohliadajúca na dodržovanie prísah a tajných dohovorov. Bohyňa Sjofn plní úlohu "Amora", Lofn je nazývaná dobrotivou, Vor je bystrá a zvedavá, Syn hliadkuje pri bránach paláca a Hlín je anjelom strážnym tým, ktorých chráni Frigg. Snotra je múdra a mierna a konečne Gná vykonáva úlohu Frigginho zveda. Okrem týchto bohýň sa môžeme v legendách stretnúť s bytosťami nazývanými norny, ktoré by sme mohli najvýstižnejšie označiť ako polobohyne. Tri najdôležitejšie prebývajú u Studne osudu pod koreňom Yggdrasilu a určujú ľuďom beh života. Sú nazývané Urd (osudová), Verdandi (stávajúca sa) a Skuld (čo musí byť).

.: Loki a jeho činy

Kto by ho nepoznal. Loki je veľmi rozporuplná postava nordickej mytológie, ktorá je občas zaraďovaná aj medzi samotných Ásov. Jeho typickými vlastnosťami sú podlosť, ľahkovážnosť a falošnosť. Svojimi podlými činmi často privádza bohov do kritických situácií, z ktorých ich však nejakým úskokom zase dokáže vytiahnuť. Loki je vlastne napol boh, napol diabol. Jeho deťmi sú vlk Fenrir, had Midgardsorm a vládkyňa podsvetia Hel. Splodil ich s obryňou Angrbodou. Prakticky celý čas je pre nás Loki rozporuplnou postavou, raz koná zlo, inokedy zase dobro. V závere však prevládne jeho zlá stránka. Loki závidí Ásovi menom Baldr jeho nesmrteľnosť a krásu a vymyslí preto krutý plán. Slepý a nič netušiaci boh Hodr nešťastne zabije Baldra šípom vystreleným z luku. Šíp je zhotovený z imela, ktoré jediné mohlo Baldrovi ublížiť. Baldr zomiera a na Ásov padá hrôza a smútok. Samozrejme, že Lokiho vina sa veľmi rýchlo preukáže a za trest ho bohovia spútajú a vrhnú do hlbokej a tmavej jaskyne. Loki sa však oslobodí a potom uskutoční svoj najväčší sen - povedie temné a zlé bytosti z celého sveta proti Asgaardu. Nastane Ragnarök a božská moc je porazená.


BYTOSTI ZO SEVERU

Bohovia a bohyne nie sú samozrejme jediné bytosti, ktoré sa vyskytujú v nordickej mytológii. Ďalšími sú obri, trpaslíci a valkýry, ktoré dotvárajú pestrý kolorit príbehov zo Severu.

.: obri

Najväčšími nepriateľmi severských bohov sú jednoznačne obri (jotnar). Severania ich nazývajú "trollmi". Títo obri obývajú miesto zvané Jotunheim. Pre bohov od počiatku vekov predstavujú veľké nebezpečenstvo a preto si vlastne aj postavili pevnosť Asgaard. Sú veľmi silní a šikovní a v mnohých činnostiach Ásov predčia. Ako hovorí mýtus o stvorení sveta, obri boli na svete vlastne skôr ako samotní bohovia. Nordická mytológia nerozlišuje u obrov rody alebo stáleho vodcu či nejaké špeciálne vlastnosti. Vieme len o delení na ľadové, skalné a ohnivé. Obri sú popisovaní ako zlé, primitívne a hrubé stvorenia, ostro kontrastujúce s vznešenými Ásmi. Výnimkami sú priateľstvá, ktoré vznikli medzi obrami a Ásmi (Mimir - strážca prameňa múdrosti a Odin).

.: trpaslíci

Trpaslíci sú malé bytosti, žijúce väčšinou v hlbokých norách v zemi a v skalách. Ich hlavnou prednosťou, ktorá zaujala aj samotných Ásov, bolo to, že trpaslíci boli zručnými kováčmi. Dokázali objaviť kvalitnú rudu aj v tých najväčších hĺbkach a pretvoriť ju na zbraň, niekedy obdarenú aj kúzelelnou mocou. Trpaslíci sa nevenujú iba výrobe zbraní, dokážu vytvoriť aj krásne šperky, či predmety pre samotných bohov. Slávne Thorovo kladivo Mjollnir vytvorili práve oni. Ako som na úvod poznamenal, nie všetci trpaslíci žijú pod zemou. Nordická mytológia hovorí aj o lesných trpaslíkoch. Tí žijú v hlbokých lesoch, poznajú všetky rastliny a úkryty zvierat.

.: Valkýry

Tieto mladé a krásne ženy sa vyskytujú výlučne len v nordickej mytológii. Valkýry sa v bitkách a vojnách zjavovali tým bojovníkom, ktorí v boji prišli o svoj život. Pre nich to však bolo veľkou poctou, pretože mali istotu, že si ich vybral sám mocný Odin. Po príchode do Valhaly sa títo bojovníci účastnili spolu s Odinom veľkých osláv, plných jedla, pitia a radosti. Samozrejme, naďalej sa cvičili v boji a pripravovali sa tak na Ragnarök.
Draug Ithilien, 2.9.2006

.: pramene informácií
Helena Kadečková: Súmrak bohov
J. Graham-Campbell a kol.: Svet Vikingov
Aleš Borovan: Na vlnách nordických fantázií
Merlin z Teustoságu

Mysterian
 
Příspěvky: 896
Registrován: 24 led 2011, 21:43
Bydliště: Valašské Království

Na ruce: 2,629.39

 Poděkoval za: 2 příspěvky
 Obdržel poděkování za: 29 příspěvky

Karma: 2
Re: zlo kolem nás

Příspěvekod Merlin z Teustoságu » 18 úno 2011, 11:42

vvvv31. NORDICKÉ SPOJENÍ

32. PLAZÍ SPOJENÍ

33. ADAM A EVA

34. VÁLKY ANUNNAKI

35. STARODÁVNÝ NUKLEÁRNÍ HOLOCAUST

36. JEDNOU JE VIDÍŠ A JEDNOU NE

37. ZNIČENÍ STARODÁVNÝCH ZNALOSTÍ

38. KOLUMBUS

39. WILLIAM ORANŽSKÝ + KRÁLOVNA MARRY

40. SLOUŽÍCÍ DRAK

31. NORDICKÉ SPOJENÍ


Lidé jsou unášeni Nordiky nebo Reptiliány. Credo Mutwa to potvrzuje. Jsou to podle legend ti, kteří zde byli před příchodem bílých Evropanů. Domorodci si mysleli, že Evropané jsou také oni a pojmenovali je Mzungu. Obdobně ve Střední Americe s Cortézem r.1519. Mysleli si, že jde o vráceného boha Quetzalcoatla.

Motto : Svět není takový, jaký si myslíme.

Pilot, který vletěl do skály uviděl Nordiky s perlovou kůží, laserovýma očima v bílých dlouhých róbách, s Maltézským křížem na krku ( symbol Maltézských Rytířů ). Je to symbol Britského Království a Lemurie-Mu. Joseph Smith, zakladatel Mormonů, sám vysoký Svobodný Zednář pocházející z krevní linie Merovingiánů, měl 21.9 1821 vidění. Boží posel v bílém plášti mu předal učení ( podobně jako Mohamed a Islám ). Že by to byli Nodikové?


Je mnoho svědectví o lidech ( bytostech ) žijících uvnitř hor ( Mount Shasta v Kalifornii ). Enochovy knihy popisují Hlídače / Pozorovatele, kteří byli vysocí, jejich tváře svítily jako Slunce, oči měli jako zářící lampy a ruce měli bělejší než sníh. Plejády neboli 7 sester, jsou domovem bytostí blonďatých s modrýma očima, kteří byli uctíváni v Sumeru. Plejády jsou seskupení 200 hvězd ( a ne 7 ). Alcyone je nejjasnější hvězda Plejád, je střed, kolem kterého obíhá Slunce a celý solární systém, 2 z 7 sester – Celeone a Alcyone mají vazbu na hrdiny, kteří se staly prvními předky lidských bytostí ( nordic - reptiliánské mezikřížení ).


Čerokézové, Máyové a Řekové poukazují na plejádskou návštěvu Atlantidy. Plejáďané byli ve spojení s Poseidonem, Králem Atlantidy. Souhvězdí Lyra je spojována s UFO výzkumy a únosy. Aldebaran, obří červená hvězda s rozměry 40 x větší než Slunce, je stejně důležitá pro Nordicky. Byla využívána nacisty. Mnoho unesených hovoří o vysokých, blond bytostech, kteří tvrdí, že jsou z Plejád – jsou to reptiliáni.

Mimozemské bytosti jsou však z mnoha koutů galaxie. Dělí se na :
- pozitivní ( utekly z Atlantidy do Himalájí, kde od té doby operují )
- neutrální
- ti, kteří touží po kontrole
Mění své frekvence a tak nám mohou zmizet před očima.
Čas, který měříme, je také iluze, která uvěznila naši mysl. Minulost, přítomnost a budoucnost neexistují. Vše se děje najednou.

32. PLAZÍ SPOJENÍ


Cílem je lidská kontrola a únosy dětí a lidí. Jde o spojení reptiliánů, Nordiků a Greys. Mají stejnou metodu hypnózy, holografické pole pro řešení únosů. Jeden moment se jeví jako modroocí blondýni, příště jako reptiliáni.


Anunnaki byla podle Sumerských tabulek reptiloidní rasa, která se křížila se zemskou rasou. Byli chráněni před odhalením kněžími ( Muži středu ) – ti si vyhrazovali právo jako jediní vidět a jednat s Bohy, mnozí však neviděli nikdy Anunnaki tváří v tvář, kontrolovali slepě správu jménem neviditelných bohů. Jehova všem tvrdil, že nemůže být spatřen. Jejich města měli Zikkurati, které stály blízko paláců. Na vrcholku podle Sumerských tabulek bylo místo = kobka, kde žili bohové – zde byl lidem odebírán genetický materiál, když museli mít sex s Anunnaki. Tak produkovali krevní linii králů. Tvar Zikurrati připomíná, jak Anunnaki kontrolují nás.

Nefilim – podle hebrejské mytologie jsou Synové Bohů, nazýváni ARWWIM = devastátoři, hadi. Vytvářejí krevní linii, skrz kterou manipulují se světem. Ve Zlatém Věku si brali lidské ženy ( tím ale porušily zvyk brát si a množit se se svými krevními liniemi – sestrami ).

Reptiliánské manipulující frakce potlačují emocionální úroveň – podle linie krokodýla a ještěrky, necítí jako savci, mají ostrou mysl pro intelekt k užití technologie ( jako počítač ). Jsou velice výkonní, ale protože nemají emoce, jsou limitováni možnostmi, proto chtějí DNA těch, kdo mají emoce. Bez lítosti vraždí. Z jejich genetického základu se vyvíjí reptiloidní mysl vědců a vůdců válek. Sami se obávají lidí, protože necítí. Jsou zoufalí, chtějí lidské DNA ( plánují v 3.sv.válce ). Usilují o znovuzískání kontroly na Zemi, protože věří, že je jejich Proto se kříží s královskou krevní linií Nordiků, která vládla atlantskému lidu do kataklyzmatu

Humanoidi pocházejí z Lyry, Plejád a Aldebaranu. Jsou lidskou formou v jiné hustotě ( densitě ). Jsou mírumilovní, mají modré oči a bělomodré vlasy. V nich je namixováno DNA od reptiloidů, tím dostali reptiloidní charakter. Dnes hovoříme o pádu člověka. Mají zakázaný sex s jinými entitami a kontrolují křížení.

Klonování je otevřená manipulace s DNA, která nemá v historii obdoby. Realizuje se v pozadí ( v podsvětí ). Je mnoho indícií o existenci klonovacích laboratoří. Cílem je vytvoření skupiny identických lidí.

Nordics jsou jedni z klíčových mimozemských ras Lemurie a Atlantidy. Bojovaly s reptiliány a donutily je odejít do podzemí nebo do jiných dimenzí.

Lidská rasa je ovlivňována a kontrolována přibližně 70.000 let několika mimozemskými skupinami, které provádějí výzkumy pro vlastní zájmy. Infiltrují se do federálního projektu ochrany lidstva. Mnoho reptiliánů chce být v manipulaci lidí dominantní, skrze jejich křížící programy se infiltrují do Nordických krevních linií. Mění lidské DNA

Kniha Dhyanů je nejstarší zpráva psaná v sanskrtu. Popisuje, jak reptiloidní rasa Sarda/Velcí Draci přicházejí z nebe a přinášejí civilizaci. Líčí potopu, která končí Zlatý Věk. Smazala obry ( Nordics ), přežili ji hadí bozi ( lidská tvář a ocas draka ), kteří se vrátili k vládě. Jejich vůdce je Velký Drak, původem v Pendragonu ( titul krále králů starověké Británie ). Mluví o Aryanech ( reptiloidní savčí hybridi ), z kterých vznikli Aryanští Králové. Hinduisté nazývají Anunnaki hybridy Nágy, kteří přišli z Lemurie. Mají vztah k vodě a mají svá podzemní centra. Výsledkem křížení lidí s hadími bohy ( Dravidiáni ) vznikla Negroidní rasa. V Číně se nazývali dračí králové Lung Wang. Měli část lidskou a část hadí.

Královská krevní linie
Polobozi
( potomci Draků dračí dynastie )
vládli Sumeru a vládnou až dodnes

Iránčané znají krále jako MAR ( znamená v perštině snake ). Starodávné tabulky nalezené v monastiru v S.Indii vyprávějí, jak Naacals / Naga Mayas ( serpents ) cestovaly z Lemurie – Mu do Indie založit kolonii ( popisují destrukci Mu ). Nágové také přišli do Číny, Tibetu a části Ásie. Naga Maya a jejich náboženství bylo pramenem pro Máye v Mexiku.

Védy popisují nejranější královskou krevní linii z Indie ( kněží a králové ), kteří sestoupili a přišli z moře a založili 5 kmenů v Indii.

Nágové byla pokročilá rasa s vyspělou technologií. Pohrdala lidmi, unášeli je, mučili je a jedli, křížili se s lidmi. Tak vzniklo mnoho forem. Používali Vimanas, létající disky. Jejich zručnost je popisována v Bhagavadhítě a Ramajane. Jsou spřízněny s Hindu démony, měli magické kameny a třetí oko. Založili Kašmír, odtud pochází původ vybraných krevních linií.

Emblémy vládnoucí královské rodiny jsou draci, hadi, sfingy, švestk.hadi, trojzubce. V Egyptě je řád Djedhi + Dj, znamená had. Z nich pocházejí faraóni hadí linie Djer, Djoser, Djederfra. Indie má seznam 80 králů, kteří mají původ z Nágů ( hadích králů ). Hinduismus říká, že Nágové si mohou vzít dle potřeby lidskou nebo reptiloidní podobu ( shape shifting ). Buddha také pocházel z královské linie Nágů. Čínští vládci byli známi jako Lung nebo Draci. Mnoho z nich mělo reptiloidní znaky velmi podobné Nágům. Jeden z nich – Huang Ti se narodil s dračím vzezřením. Byl zplozen tak, že sluneční paprsek vstoupil do dělohy jeho matky. Když zemřel Huang Ti, transformoval se do éterického draka a odletěl. Původ mají z Big Dipper Constellation, která obsahuje Alfa Draconis, nejjasnější hvězda souhvězdí Draco. Je základem dračího reptiloidního království

U Inků byl symbolem pro kněžího a krále had. Nejranější královské linie v Střední Americe potvrzují svůj původ z plazích bohů, např. Quetzalcoatl, nebo Itzama V Mykénách ( Řecko ) byli králové podobní hadům. Cecrops – 1.mykénský král Athén, byl člověk s plazím ocasem. V Iránu byl hybrid ZAL ( Pozorovatel ) – vzal si princeznu Rudabeh, která byla vysoká a slonově bílá.

Souhrn : umělá oplodnění panen, únosy a oplodnění a odebírání plodů během těhotenství byly často používané metody získávání genetického materiálu a množení specifických krevních linií.

Podle etiopských textů Nágové oplodňovaly ženy. Rodili se však extrémně velké děti. Stejné jako dcery Nordiků a andělé ( Anunnaki ). Nebyli schopni porodit tak velké děti a umírali při porodu. Musel se používat císařský řez.

Noah bylo židovské jméno pro Sumerského hrdinu Utnapishtina. Psaly o něm hebrejské texty a knihy Enochovy. O jeho narození bylo psáno ve Svitkách z Mrtvého moře, které byly nalezeny v Izraeli 1947. Byl to syn Lamecha. Nebyl moc podobný člověku, byl více jako dítě andělů ( bílá kůže, blond vlasy a oči. Spíše jako Draco entita. Zářil jako Slunce. Enlil jako vůdce Anunnaki na Zemi měl stejné rysy. Podle Genesis se Noah opil, šel do stanu, jeho syn Ham ho uviděl nahého s jeho dračími rysy a řekl to svým dvěma bratrům, Noah na ně klel ( hrubé charakteristické chování reptiliánů ), nechtěl, aby ho viděli nahého, protože by ho pro jeho vzhled zabili. Noah znamená „ten, kdo je s bohy“.

Melchizedek je synovec Noaha. Na hrudi měl znak kněžství ( kód pro reptil.krev.linii ). Nejvyšší úroveň v hierarchii Mormonů je Melchizedek Priesthood.

Eva byla sváděna hadem. Byla předchůdcem ( matkou ) Nefilim. Hebrejsky znamená Nahash ( had ), „ten kdo zná tajemství“.

Satan je popsán v Sterém zákoně jako Starý Had nebo Drak. Vládce Nefilim. Odletěl ze Země po prohnané kosmické válce

Gabriel je padlý anděl, který sváděl Evu jako had. Měl znalosti od bohů ( symbol ohně, iluminace ) a dal je lidem.

33. ADAM A EVA


Jsou to hybridní genetické zdroje vytvořené podle vzoru Boha. Ze začátku byly naklonovány a nebyli schopni reprodukce. To byl problém pro Anunnaki, protože nemohly vytvořit dostatečný počet otroků pro práci. Nakonec se jim podařilo vložit do genů schopnost reprodukce. Tím změnily klon v rozmnožovací bytost! ( symbolicky v Edenu, kde Eva odmítla trpět při porodu, sex byl vztažen k zakázanému ovoci )

Enki byl zodpovědný za tento vývoj. Byl hadem v zahradě, který svedl Evu. Stal se nepopulárním po explozi lidské populace. Byl považován za experta pro vědu a medicínu. Byl symbolizován 2 hady točícími se kolem hole = symbol reptilní DNA. Byl také egyptským a sumerským symbolem nesmrtelnosti proces přeměny z reptiloidů na savce
při přerodu odhodily šupinatou kůži a stáli nahatí a zahanbení ( v hebrejských mýtech )

PÁD ČLOVĚKA

Před tím měl jasnou a svítící kůži, laminující. Ta později zmizelo, ale zbytky se zachovaly u pár hybridů v období potopy. Dnes ve vládních genetických programech vyvíjejí kousky kůže reptiliánů mutací genů. Reptiloidní bozi se vyznačovaly velkou délkou života.

Současný vývoj má 2 směry :
1. centralizace – stále méně lidí má moc
2. jsme manipulováni policií a drženi v mentálním a emočním vězení

Jsou zde fyzické bytosti :
a) žijící uvnitř Země – vnitrozemské ( popisují je pohádky s elfy, démony, rusalkami, draky a jinými nelidskými komunitami ). Jsou známy jako zářící ( jako Anunnaki ve starých textech ). Norský název pro podzemní svět s tunely, jeskyněmi a rozsáhlými městy je Niflheim – podobné Nefilim – zde vládlo mrtvé božstvo Hel. Podzemní síť je přístupna skrze mohyly, kopce a jezera, která jsou držena v tajnosti.

Sem jsou směrovány únosy lidí, pití lidské krve, odebírání genetického materiálu. Hlavní forma, v které se objevují je reptiloidní. Elf = kód pro reptiloidní krev.linii.
Vstupují skrze posvátné hory. Ty byly začátkem a zdrojem pro svaté hory v mytologii – Olymp ( řecký panteon, Zeus, který oplodňoval ženy )
b) přicházející z hvězd – mimozemské
c) nefyzické bytosti – je to opravdové centrum vlády, existují v jiné frekvenci a používají svoje vybrané hybridní linie k manipulaci ostatních

Reptiliáni pracovaly v mnoha částech galaxie. Mají své podzemní základny a své lidsko-reptil.hybridy infiltrovaly do vlád, kultury…….= jsou reptiloidní agenti. Cílem je rozvratná činnost a reptiloidní invaze

34. VÁLKY ANUNNAKI


Enki a Enlil daly do svých dětí velkou moc.


Nannar – nejstarší syn Enlila, vládl Mezopotámii, Palestině, Jordánu a Sýrii z města UR. Jeho symbolem byl půlměsíc ( převzal ho Islám ). Další jeho název byl SIN, v semitském jazyce označuje jméno z reptil.boha z Sinaje, lotr, který se snažil ovládnout kontrolu nad světem. Vedl Anunnaki, měl kameny síly ( ME + počítač s programem a krystalem ). Svítil a zářil a měl božskou sílu. Křesťanský kříž je symbol z U-TU ( zářící ).
Shamash v semitském jazyce ( označuje vnuka Enlila ), syna SINA. Vládl Libanonu v hlavním městě Best-Shamash ( známější jako Baalbek ). Je to gigantická stavba s kameny vážícími jako 3 Jumba.

Ishkur, mladší syn Enlila. On, z Hor. Vládl Anatolii ( v Turecku ). Byl to Nordic-Aryan. V Starém zákoně pojmenován jako ADAD/HADAD. Je to hebrejský Jehova

Inanna/Ishtar, dcera SINA, božská válečnice. Její symbol byl LEV, Plejády a Venuše. Společně se SINEM ( Shamash ) + Ishkur ( Adad ) tvoří TRINITY ( otec + syn )

Novodobý mýtus o Ashtar komandu reprodukuje New Age. Tvrdí, že tito mimozemšťané jsou spasitelé připravující se vzít vybrané lidi z planety – zastupují jakýsi druh Ježíše ve vesmírné lodi.

Marduk, další syn Enkiho, frontmen Anunnaki po potopě, bůh Babylonu, aktivní ve válce o vládu na světem.


35. STARODÁVNÝ NUKLEÁRNÍ HOLOCAUST


Boje mezi Anunnaki byly od pradávna a pokračují. Jeden z těchto zaznamenaných příkladů je o NINURTOVI ( Anunnaki bůh ), který chtěl získat ME kámen. Bůh ZU ( SIN ) vytvářel silové pole jako ochranu pro ME kámen, který měl zaručit nezranitelnost a ochranu před šípy. ENKI vytvořil novou zbraň, která prorazila toto pole a tak porazil ZU. Ostatní Anunnaki se pokoušeli ME ukrást ve válkách mezi sebou, které jsou do dneška. Ve válce mezi ZU a Ninurtou byly použity zbraně vysoké technologie. V Indii bylo starodávné město již tenkrát zničeno atomovou katastrofou před 8-12.000 lety. Zmiňuje se o tom Mahabhatara. Mnoho lidí v této oblasti ještě dnes umírá ( tolik, jak v Japonsku 1945 ). Mytologie pokračuje v líčení katastrofy :

„Velký projektový náboj - do běla rozpálený sloup kouře a plamenů jako 10.000 Sluncí, gigantický posel, který změnil rasu v popel. Těla nemohou být identifikována, mají slezlé nehty a vlasy. Hrnce bezdůvodně pukly a ptáci zbělely. Zásoby jídla byly kontaminovány“.

Ramajana a Mahabhatara popisují strašlivou válku mezi Indickými lidmi a Atlanťany. Bojovali na Nebi v nebeských lodích Vimana ( Indie ) x Vailixi ( Atlanťané ). Bojovali i na Měsíci.
Arizona Wilder bojovala jako otrok pro vyšší Ilumináty. Tvrdí, že :“Reptiliáni a Nordikové bojovaly na Měsíci, Marsu a Zemi během kataklyzmatu Atlantidy ( Lemurie ). Pokročilé zbraně Atlanťanů přivodily katastrofu. Pekelný vítr přinesl náhlé zničení Sumeru a Arkádie. Mraky zakryly Slunce ve dne a hvězdy v noci. Lidé těžko dýchaly. Ústa měli prosáklé krví, hlavy se válely v krvi. Města byla vylidněna. Řeky Sumeru se vyplavily, jejich voda byla mrazivá. Na polích rostl plevel. Bohové se evakuovali“.

Po převratu se Anunnaki vrátily zpět se stejnou mentalitou. Nukleární válka v Indii koresponduje s Pekelným větrem v Sumeru. a s biblickou Sodomou a Gomorou. Rozkládala se na jihu Mrtvého moře ( Lotovo moře ) v Izraeli, kde je nadměrná radioaktivita dodnes. Je to symbol smrti. Lotova žena se otočila a změnila se v solný sloup ( může být přeloženo jako sloup páry ). Bůh se rozhodl zničit tyto města a varovat své přátelé, aby se dostali pryč. To je biblická verze. Ta je podobná verzi Sumerských tabulek: Anunnaki ( bohové ) a jejich vůdce Enlil a jemu nejbližší se rozhodly zničit tyto lokality ve své válce mezi Mardukem a Enkim. Dnes Enkiho a Enlilova frakce rozděluje Ilumináty a tvoří stále pokračující konflikt.


1450 př.n.l. byla Minojská kultura náhle zničena na Krétě katastrofou, kterou vědci nedokáží vysvětlit, najednou byla zničena všechna města. Po těchto tragédiích Sumérská říše zkolabovala.


Anunnaki manipulovaly zpoza scény skrz hybridní linie – Starý světový pořádek. Dnes jsou v zákrytu a vytvářejí skryté impérium = Nový světový řád. Jsou skrytou silou, která představuje centralizaci v dnešním světě. Po Atlantských kataklyzmatech usilovaly o ukrytí jejich reptiloidních forem. Stáhly se z veřejné scény.


36. JEDNOU JE VIDÍŠ A JEDNOU NE.


Reptiliáni skrytě operují v lidské společnosti. Vytvářejí mnoho škol Mystérií. Zde jsou shromažďovány znalosti o pravdivé historii, esoterické a technologické expertísy Atlantidy a Lemurie, znalosti Sumeru. Zmocnily se již dříve založených škol. např. Brotherhood of the Snake ( Bratrstvo Hadů ), které vzniklo 2000 př.n.l. Infiltrovalo Egyptskou školu Mystérií. Návázali na černou magii, která vznikla v Egyptě jako pokračující magie atlants.mágů a čarodějů.


Černá magie diktovala státní náboženství. Umrtvila spirituální aktivity jednotlivců. Faraón byl loutka v rukou rady, výboru čarodějů. To samé se děje i dnes skrze Ilumináti. V Sumeru reptiloidní bohové ( Anunnaki ) poroučely kněžím – Iluminátům, ti dále diktovali státu a vládě. Cílem je vytvořit globalizační systém – světová vláda, centrální banka, armáda a měna.


Školy Mystérií se jejich úrovněmi iniciací vyvinuly do globální tajné společnosti dneška – na vrcholu jsou Ilumináti, které dirigují skrytě reptiloidní Anunnaki. Jinak by to lidé odhalili a zdolali by to! Tajné společnosti jsou moderním výrazem Atlantské a Lemurské Mysteriózní školy, které byly převzaty z období před kataklyzmatem. Pozitivní a negativní frakce bojovaly o kontrolu nad nimi. Převládala zlovolná síla, která začala expandovat skrytě napříč světem.

Přinesly tajný jazyk = symboly, které učily při iniciacích. Např. hořící pochodeň, pyramidu, vševidoucí oko ( zjevně používané hadími Siriany v Atlantidě ), lva ( Slunce, symbol hadího kultu ), rybu, létající plazy, tvrdé K, červený kříž na bílém podkladě ( vlajka Anglie ), trinity – symbolem je trojzubec, později fleur-de-lis, 3 bodobé formy.

Reptiloidní Ilumináti vědí, že vyrovnanou fúzí mužských a ženských genet. částí vznikne třetí silná – to je jeden důvod jejich posedlosti s TRINITY. Vychází ze tří předpokladů :

1. vyrovnanost maskulinní energie a feminí je nutná
2. může se však použít negat.aspekt obou k vytvoření zničující třetí síly
3. nebo použít vyšší frekvence obou k vytvoření pozitivní síly

Svět kolem nás je ve skutečnosti manifestace negat.energie a její interakce. Navenek je to svět mužské dominance, za scénou je však kontrolován ženskou energií s negativním vyjádřením. U Iluminátů dominuje ženská energie. Na veřejné scéně však hraje mužská negativní energie zrežírovanou hru.

37. ZNIČENÍ STARODÁVNÝCH ZNALOSTÍ


Jsou 2 hlavní linie tajné společnosti :

1. předání znalostí málo vybraným a jejich následná kontrola
2. manipulace událostí na veřejnosti s cílem vysát všechny pokročilé znalosti esoteriky, které zde přežívají

To dosáhly vytvořením náboženství a „vědy“, kterými vnutily limitující / určující vize a možnosti. NÁBOŽENSTVÍ x VĚDA, dva oponenti, kteří společně potlačovali znalosti ( peklo x bláznovství / výsměch )
Ilumináti se skrze svých frontmenů – Kolumbus, Cortés, Cook, vrátily do dřívějších území Sumeru, Atlantidy a Lemurie jménem křesťanství ( slovo vytvořené Ilumináty ). Systematicky zničily tolik starodávných znalostí, jak mohli. Genocidou lidí, kteří něco znali ( šamani ). Tak vymáčkly jejich mysl a potom je zabily. Credo Mutwa – zulský šaman, který přinesl svědectví o reptiliánech Chitauri.

Důležité pro Anunnaki a Ilumináty bylo zničit nebo eliminovat kultury přírodních indiánů Střed. a Jižní Ameriky, černých Afričanů, australských aborginců, tzv. pohanské náboženství. Vnutily jim oficiální náboženství – Hinduismus, Křesťanství, Islám, potlačily jejich pravdy a znalosti díky dogmatům nebo je uvěznily v příšerné hierarchii genetické nadřazenosti – např.Hindu – kastovní systém.


38. KOLUMBUS


1492 objevil Ameriku. Jeho tchán byl kapitán, blízký Prince Jindřicha Navigátora. Byl to Velký Mistr tajného společenství Králů Křesťanů v Portugalsku. Je to jiné jméno pro Templářské rytíře. Díky jim měl Kolumbus přístup k starodávným mapám ( nakreslili jej sumerští mořeplavci a lidé z Atlantidy a Lemurie ), které měly načrtnutu Ameriku. Byl zasvěcen v Janově tajnou společností ( stejně jako John Cabot ). Po 5-ti letech plavby přistál v Americe.


Piri Reis měl roku 1513 nevysvětlitelně přesnou mapu, na které byla země pod Antarktidou. Sestavil ji z map předtím, když ještě Antarktida nebyla objevena.


Cabot, Cook, Kolumbus – měli přístup k starodávným mapám. Cook byl bráněn Svobodnými Zednáři Královské společnosti v Londýně. Kolumbus byl sponzorován králem Ferdinandem a Královnou Isabelou ze Španělska a Iluminátskou krevní linií Medičejů z Benátek. Všichni mají kořeny u králů Sumeru.


Jiná klíčová krevní linie dneška je Zámek Lorraine ( LÓrion? ) v Francii. Zaměstnávali Kolumba. Pracoval pro ně také NOSTRADAMUS. Pracoval také pro Medičejské. Měl fenomenální esoterické znalosti, protože byl spojen s krevní liniemi, které drží starodávné znalosti Atlantidy, Lemurie a Sumeru.

39. WILLIAM ORANŽSKÝ + KRÁLOVNA MARRY


V roce 1688 přešel z Holandska na anglický trůn. Jednalo se o symbolické spojení krevních linií. W.O. se vylodil tam, kde Brutus přistál r.1103 př.n.l. s Trójany, když hledali Novou Tróju = Londýn. Přišel po Velkém požáru Londýna v r.1666 ( 666 je satanist. kód ). Umožnilo to přestavět Londýn podle starodávných znalostí Iluminátů ( katedrála Sv.Pavla na Ludgate Hill je postavena na místě uctívání Božstva Diany. Zde se provdala Princezna Diana za Charlese )


Titul Sir – uděluje Královna a Britský Parlament, pochází ze starodávného reptiloid.hadího božství SIR = příbuzní Anunaků

Londýn se přestavoval po příjezdu Williama Oranžského, který se stal Williamem III. Jsou s ním spřízněny všechny královské rodiny v Evropě. Roku 1694 podepsal a založil Angl.banku, centrální bankovní systém a policii.

Z Londýna se uskutečnila expanse krevních linií do světa skrze tajná společenství. Ty měly za úkol zničit jakékoliv jiné přírodní znalosti a kulturu. Anunnaki se však křížily s královskými rodinami již dlouho předtím. Např. afričtí lídři za nezávislost pocházejí z té samé krev.linie, která tvrdí, že pochází z Bohů ( Credo Mutwa ).

Jsou zde 2 diktatury :
1. zjevná – komunismus, fašismus. Mají konečné trvání, lidé se proti ním nakonec obrátí
2. skrytá – tajná – jako skrytá rakovina. Ty jsou věčné.

Vláda USA je kontrolována z Londýna. Prezident USA je pouze výkonnou figurkou. Svoboda je jen zdání. 50 podpisů z 56 na Americké deklaraci Nezávislosti je Svobodných Zednářů.

GEORGE WASHINGTON byl Velký Mistr Svobodných Zednářů. Nominoval 11 Nejvyšších soudních dvorů ( z toho 6 bylo odsouhlaseno Svobodnými Zednáři ). Vedl americkou kolonizační armádu proti Britské koruně ( Válka za nezávislost ). Byl král Řádu Stuhy, jedna z nejvíce elitních Ilumin.sítí vedených Britskou korunou ( na první pohled rozpor ). Inaugurace amer.prezidentů je ceremonií Svobodných Zednářů, je stále používána ta samá bible, která je vlastnictvím New York lóže.

NELSON MANDELA byl 1.černošský prezident. Je to bezmocná loutka. Je J.Afrika svobodná? Je zde krevní linie Oppenheimer family ( pod otevřeným diktátorstvím apartheidu kontrolují 80% trhu, vlastní zlato a diamantové doly )

Iluminátská síť má klíčová města v Evropě tj. Londýn, Paříž, Brusel, Berlín
Ilumináti vytvořili další síť – krev linie manažerů – Rockefellerové v USA, Bronfmanové v Kanadě. Ovládají banky, politiku…….Tak, jako Anunnaki bojují proti sobě, tak i tito manažeři řídí události v politice svých zemích sledující zájmy centrální kontroly.


40. SLOUŽÍCÍ DRAK


Mytologický svět je plný historek o hadech nebo dracích, kde králové a královny tvrdí, že jejich právo vládnout jim dalo hadí božstvo, které sestoupilo z nebe. Sumerské zprávy hovoří o hadech a dracích, kteří chrlily oheň ( ohniví okřídlení hadi ). Jsou z dob 240.000 př.n.l., kdy vzniklo společenství bohů a lidí. Král SARGON vznikl geneticky z tohoto společenství. Měl „dar“ od boha.

Několik názvů spojovaných s hady / draky :
U-SHUM-GAL je termín, který popisuje Enkiho. Je překládán jako létající ohnivý had. Byl to a je zřejmě reptiloidem na létající lodi. SHUM znamená nebeské vozidlo.

MUSH-SHA-TUR-GAL-GAL je jméno pro boha Ninurta ( Anunnaki Bůh ), znamená létající had s ohnivým zábleskem. Ty samé líčil Credo Mutwa ( zulský šaman ) – mají třetí oko mezi dvěmi, které je červené, ohnivé, vyzařuje červený záblesk podobný laseru, který může paralyzovat

LUNGWANG : Dračí králové ( v Číně ), měli magickou perlu na čele = božské oko

A další jako : francouzské příběhy z Alp, v kterých vystupovaly draci s krvavě červeným okem na čele, z kterého šlehal oheň. Kyklopové měly také třetí oko. Credo Mutwa byl unesen, bytostmi Draco s rohy.

Kozí hlava je známý satanistický symbol.
Beran je slovo mínící oheň, má vztah k Atlantskému bohu ohně Wotanovi.
- ang.RAM
- pentagram
- pyramid
- Semiramis
- Ramses
- Rama
- program
= klíčové slovo Iluminátské strategieCitát:
Nevidíme věci takové, jaké jsou, ale spíš takové, jací jsme my sami.

Zdroj: http://www.matrix-neo.cz/autori/david-i ... -31-40.htm


31. NORDICKÉ SPOJENÍ

32. PLAZÍ SPOJENÍ

33. ADAM A EVA

34. VÁLKY ANUNNAKI

35. STARODÁVNÝ NUKLEÁRNÍ HOLOCAUST

36. JEDNOU JE VIDÍŠ A JEDNOU NE

37. ZNIČENÍ STARODÁVNÝCH ZNALOSTÍ

38. KOLUMBUS

39. WILLIAM ORANŽSKÝ + KRÁLOVNA MARRY

40. SLOUŽÍCÍ DRAK

31. NORDICKÉ SPOJENÍ


Lidé jsou unášeni Nordiky nebo Reptiliány. Credo Mutwa to potvrzuje. Jsou to podle legend ti, kteří zde byli před příchodem bílých Evropanů. Domorodci si mysleli, že Evropané jsou také oni a pojmenovali je Mzungu. Obdobně ve Střední Americe s Cortézem r.1519. Mysleli si, že jde o vráceného boha Quetzalcoatla.

Motto : Svět není takový, jaký si myslíme.

Pilot, který vletěl do skály uviděl Nordiky s perlovou kůží, laserovýma očima v bílých dlouhých róbách, s Maltézským křížem na krku ( symbol Maltézských Rytířů ). Je to symbol Britského Království a Lemurie-Mu. Joseph Smith, zakladatel Mormonů, sám vysoký Svobodný Zednář pocházející z krevní linie Merovingiánů, měl 21.9 1821 vidění. Boží posel v bílém plášti mu předal učení ( podobně jako Mohamed a Islám ). Že by to byli Nodikové?


Je mnoho svědectví o lidech ( bytostech ) žijících uvnitř hor ( Mount Shasta v Kalifornii ). Enochovy knihy popisují Hlídače / Pozorovatele, kteří byli vysocí, jejich tváře svítily jako Slunce, oči měli jako zářící lampy a ruce měli bělejší než sníh. Plejády neboli 7 sester, jsou domovem bytostí blonďatých s modrýma očima, kteří byli uctíváni v Sumeru. Plejády jsou seskupení 200 hvězd ( a ne 7 ). Alcyone je nejjasnější hvězda Plejád, je střed, kolem kterého obíhá Slunce a celý solární systém, 2 z 7 sester – Celeone a Alcyone mají vazbu na hrdiny, kteří se staly prvními předky lidských bytostí ( nordic - reptiliánské mezikřížení ).


Čerokézové, Máyové a Řekové poukazují na plejádskou návštěvu Atlantidy. Plejáďané byli ve spojení s Poseidonem, Králem Atlantidy. Souhvězdí Lyra je spojována s UFO výzkumy a únosy. Aldebaran, obří červená hvězda s rozměry 40 x větší než Slunce, je stejně důležitá pro Nordicky. Byla využívána nacisty. Mnoho unesených hovoří o vysokých, blond bytostech, kteří tvrdí, že jsou z Plejád – jsou to reptiliáni.

Mimozemské bytosti jsou však z mnoha koutů galaxie. Dělí se na :
- pozitivní ( utekly z Atlantidy do Himalájí, kde od té doby operují )
- neutrální
- ti, kteří touží po kontrole
Mění své frekvence a tak nám mohou zmizet před očima.
Čas, který měříme, je také iluze, která uvěznila naši mysl. Minulost, přítomnost a budoucnost neexistují. Vše se děje najednou.

32. PLAZÍ SPOJENÍ


Cílem je lidská kontrola a únosy dětí a lidí. Jde o spojení reptiliánů, Nordiků a Greys. Mají stejnou metodu hypnózy, holografické pole pro řešení únosů. Jeden moment se jeví jako modroocí blondýni, příště jako reptiliáni.


Anunnaki byla podle Sumerských tabulek reptiloidní rasa, která se křížila se zemskou rasou. Byli chráněni před odhalením kněžími ( Muži středu ) – ti si vyhrazovali právo jako jediní vidět a jednat s Bohy, mnozí však neviděli nikdy Anunnaki tváří v tvář, kontrolovali slepě správu jménem neviditelných bohů. Jehova všem tvrdil, že nemůže být spatřen. Jejich města měli Zikkurati, které stály blízko paláců. Na vrcholku podle Sumerských tabulek bylo místo = kobka, kde žili bohové – zde byl lidem odebírán genetický materiál, když museli mít sex s Anunnaki. Tak produkovali krevní linii králů. Tvar Zikurrati připomíná, jak Anunnaki kontrolují nás.

Nefilim – podle hebrejské mytologie jsou Synové Bohů, nazýváni ARWWIM = devastátoři, hadi. Vytvářejí krevní linii, skrz kterou manipulují se světem. Ve Zlatém Věku si brali lidské ženy ( tím ale porušily zvyk brát si a množit se se svými krevními liniemi – sestrami ).

Reptiliánské manipulující frakce potlačují emocionální úroveň – podle linie krokodýla a ještěrky, necítí jako savci, mají ostrou mysl pro intelekt k užití technologie ( jako počítač ). Jsou velice výkonní, ale protože nemají emoce, jsou limitováni možnostmi, proto chtějí DNA těch, kdo mají emoce. Bez lítosti vraždí. Z jejich genetického základu se vyvíjí reptiloidní mysl vědců a vůdců válek. Sami se obávají lidí, protože necítí. Jsou zoufalí, chtějí lidské DNA ( plánují v 3.sv.válce ). Usilují o znovuzískání kontroly na Zemi, protože věří, že je jejich Proto se kříží s královskou krevní linií Nordiků, která vládla atlantskému lidu do kataklyzmatu

Humanoidi pocházejí z Lyry, Plejád a Aldebaranu. Jsou lidskou formou v jiné hustotě ( densitě ). Jsou mírumilovní, mají modré oči a bělomodré vlasy. V nich je namixováno DNA od reptiloidů, tím dostali reptiloidní charakter. Dnes hovoříme o pádu člověka. Mají zakázaný sex s jinými entitami a kontrolují křížení.

Klonování je otevřená manipulace s DNA, která nemá v historii obdoby. Realizuje se v pozadí ( v podsvětí ). Je mnoho indícií o existenci klonovacích laboratoří. Cílem je vytvoření skupiny identických lidí.

Nordics jsou jedni z klíčových mimozemských ras Lemurie a Atlantidy. Bojovaly s reptiliány a donutily je odejít do podzemí nebo do jiných dimenzí.

Lidská rasa je ovlivňována a kontrolována přibližně 70.000 let několika mimozemskými skupinami, které provádějí výzkumy pro vlastní zájmy. Infiltrují se do federálního projektu ochrany lidstva. Mnoho reptiliánů chce být v manipulaci lidí dominantní, skrze jejich křížící programy se infiltrují do Nordických krevních linií. Mění lidské DNA

Kniha Dhyanů je nejstarší zpráva psaná v sanskrtu. Popisuje, jak reptiloidní rasa Sarda/Velcí Draci přicházejí z nebe a přinášejí civilizaci. Líčí potopu, která končí Zlatý Věk. Smazala obry ( Nordics ), přežili ji hadí bozi ( lidská tvář a ocas draka ), kteří se vrátili k vládě. Jejich vůdce je Velký Drak, původem v Pendragonu ( titul krále králů starověké Británie ). Mluví o Aryanech ( reptiloidní savčí hybridi ), z kterých vznikli Aryanští Králové. Hinduisté nazývají Anunnaki hybridy Nágy, kteří přišli z Lemurie. Mají vztah k vodě a mají svá podzemní centra. Výsledkem křížení lidí s hadími bohy ( Dravidiáni ) vznikla Negroidní rasa. V Číně se nazývali dračí králové Lung Wang. Měli část lidskou a část hadí.

Královská krevní linie
Polobozi
( potomci Draků dračí dynastie )
vládli Sumeru a vládnou až dodnes

Iránčané znají krále jako MAR ( znamená v perštině snake ). Starodávné tabulky nalezené v monastiru v S.Indii vyprávějí, jak Naacals / Naga Mayas ( serpents ) cestovaly z Lemurie – Mu do Indie založit kolonii ( popisují destrukci Mu ). Nágové také přišli do Číny, Tibetu a části Ásie. Naga Maya a jejich náboženství bylo pramenem pro Máye v Mexiku.

Védy popisují nejranější královskou krevní linii z Indie ( kněží a králové ), kteří sestoupili a přišli z moře a založili 5 kmenů v Indii.

Nágové byla pokročilá rasa s vyspělou technologií. Pohrdala lidmi, unášeli je, mučili je a jedli, křížili se s lidmi. Tak vzniklo mnoho forem. Používali Vimanas, létající disky. Jejich zručnost je popisována v Bhagavadhítě a Ramajane. Jsou spřízněny s Hindu démony, měli magické kameny a třetí oko. Založili Kašmír, odtud pochází původ vybraných krevních linií.

Emblémy vládnoucí královské rodiny jsou draci, hadi, sfingy, švestk.hadi, trojzubce. V Egyptě je řád Djedhi + Dj, znamená had. Z nich pocházejí faraóni hadí linie Djer, Djoser, Djederfra. Indie má seznam 80 králů, kteří mají původ z Nágů ( hadích králů ). Hinduismus říká, že Nágové si mohou vzít dle potřeby lidskou nebo reptiloidní podobu ( shape shifting ). Buddha také pocházel z královské linie Nágů. Čínští vládci byli známi jako Lung nebo Draci. Mnoho z nich mělo reptiloidní znaky velmi podobné Nágům. Jeden z nich – Huang Ti se narodil s dračím vzezřením. Byl zplozen tak, že sluneční paprsek vstoupil do dělohy jeho matky. Když zemřel Huang Ti, transformoval se do éterického draka a odletěl. Původ mají z Big Dipper Constellation, která obsahuje Alfa Draconis, nejjasnější hvězda souhvězdí Draco. Je základem dračího reptiloidního království

U Inků byl symbolem pro kněžího a krále had. Nejranější královské linie v Střední Americe potvrzují svůj původ z plazích bohů, např. Quetzalcoatl, nebo Itzama V Mykénách ( Řecko ) byli králové podobní hadům. Cecrops – 1.mykénský král Athén, byl člověk s plazím ocasem. V Iránu byl hybrid ZAL ( Pozorovatel ) – vzal si princeznu Rudabeh, která byla vysoká a slonově bílá.

Souhrn : umělá oplodnění panen, únosy a oplodnění a odebírání plodů během těhotenství byly často používané metody získávání genetického materiálu a množení specifických krevních linií.

Podle etiopských textů Nágové oplodňovaly ženy. Rodili se však extrémně velké děti. Stejné jako dcery Nordiků a andělé ( Anunnaki ). Nebyli schopni porodit tak velké děti a umírali při porodu. Musel se používat císařský řez.

Noah bylo židovské jméno pro Sumerského hrdinu Utnapishtina. Psaly o něm hebrejské texty a knihy Enochovy. O jeho narození bylo psáno ve Svitkách z Mrtvého moře, které byly nalezeny v Izraeli 1947. Byl to syn Lamecha. Nebyl moc podobný člověku, byl více jako dítě andělů ( bílá kůže, blond vlasy a oči. Spíše jako Draco entita. Zářil jako Slunce. Enlil jako vůdce Anunnaki na Zemi měl stejné rysy. Podle Genesis se Noah opil, šel do stanu, jeho syn Ham ho uviděl nahého s jeho dračími rysy a řekl to svým dvěma bratrům, Noah na ně klel ( hrubé charakteristické chování reptiliánů ), nechtěl, aby ho viděli nahého, protože by ho pro jeho vzhled zabili. Noah znamená „ten, kdo je s bohy“.

Melchizedek je synovec Noaha. Na hrudi měl znak kněžství ( kód pro reptil.krev.linii ). Nejvyšší úroveň v hierarchii Mormonů je Melchizedek Priesthood.

Eva byla sváděna hadem. Byla předchůdcem ( matkou ) Nefilim. Hebrejsky znamená Nahash ( had ), „ten kdo zná tajemství“.

Satan je popsán v Sterém zákoně jako Starý Had nebo Drak. Vládce Nefilim. Odletěl ze Země po prohnané kosmické válce

Gabriel je padlý anděl, který sváděl Evu jako had. Měl znalosti od bohů ( symbol ohně, iluminace ) a dal je lidem.

33. ADAM A EVA


Jsou to hybridní genetické zdroje vytvořené podle vzoru Boha. Ze začátku byly naklonovány a nebyli schopni reprodukce. To byl problém pro Anunnaki, protože nemohly vytvořit dostatečný počet otroků pro práci. Nakonec se jim podařilo vložit do genů schopnost reprodukce. Tím změnily klon v rozmnožovací bytost! ( symbolicky v Edenu, kde Eva odmítla trpět při porodu, sex byl vztažen k zakázanému ovoci )

Enki byl zodpovědný za tento vývoj. Byl hadem v zahradě, který svedl Evu. Stal se nepopulárním po explozi lidské populace. Byl považován za experta pro vědu a medicínu. Byl symbolizován 2 hady točícími se kolem hole = symbol reptilní DNA. Byl také egyptským a sumerským symbolem nesmrtelnosti proces přeměny z reptiloidů na savce
při přerodu odhodily šupinatou kůži a stáli nahatí a zahanbení ( v hebrejských mýtech )

PÁD ČLOVĚKA

Před tím měl jasnou a svítící kůži, laminující. Ta později zmizelo, ale zbytky se zachovaly u pár hybridů v období potopy. Dnes ve vládních genetických programech vyvíjejí kousky kůže reptiliánů mutací genů. Reptiloidní bozi se vyznačovaly velkou délkou života.

Současný vývoj má 2 směry :
1. centralizace – stále méně lidí má moc
2. jsme manipulováni policií a drženi v mentálním a emočním vězení

Jsou zde fyzické bytosti :
a) žijící uvnitř Země – vnitrozemské ( popisují je pohádky s elfy, démony, rusalkami, draky a jinými nelidskými komunitami ). Jsou známy jako zářící ( jako Anunnaki ve starých textech ). Norský název pro podzemní svět s tunely, jeskyněmi a rozsáhlými městy je Niflheim – podobné Nefilim – zde vládlo mrtvé božstvo Hel. Podzemní síť je přístupna skrze mohyly, kopce a jezera, která jsou držena v tajnosti.

Sem jsou směrovány únosy lidí, pití lidské krve, odebírání genetického materiálu. Hlavní forma, v které se objevují je reptiloidní. Elf = kód pro reptiloidní krev.linii.
Vstupují skrze posvátné hory. Ty byly začátkem a zdrojem pro svaté hory v mytologii – Olymp ( řecký panteon, Zeus, který oplodňoval ženy )
b) přicházející z hvězd – mimozemské
c) nefyzické bytosti – je to opravdové centrum vlády, existují v jiné frekvenci a používají svoje vybrané hybridní linie k manipulaci ostatních

Reptiliáni pracovaly v mnoha částech galaxie. Mají své podzemní základny a své lidsko-reptil.hybridy infiltrovaly do vlád, kultury…….= jsou reptiloidní agenti. Cílem je rozvratná činnost a reptiloidní invaze

34. VÁLKY ANUNNAKI


Enki a Enlil daly do svých dětí velkou moc.


Nannar – nejstarší syn Enlila, vládl Mezopotámii, Palestině, Jordánu a Sýrii z města UR. Jeho symbolem byl půlměsíc ( převzal ho Islám ). Další jeho název byl SIN, v semitském jazyce označuje jméno z reptil.boha z Sinaje, lotr, který se snažil ovládnout kontrolu nad světem. Vedl Anunnaki, měl kameny síly ( ME + počítač s programem a krystalem ). Svítil a zářil a měl božskou sílu. Křesťanský kříž je symbol z U-TU ( zářící ).
Shamash v semitském jazyce ( označuje vnuka Enlila ), syna SINA. Vládl Libanonu v hlavním městě Best-Shamash ( známější jako Baalbek ). Je to gigantická stavba s kameny vážícími jako 3 Jumba.

Ishkur, mladší syn Enlila. On, z Hor. Vládl Anatolii ( v Turecku ). Byl to Nordic-Aryan. V Starém zákoně pojmenován jako ADAD/HADAD. Je to hebrejský Jehova

Inanna/Ishtar, dcera SINA, božská válečnice. Její symbol byl LEV, Plejády a Venuše. Společně se SINEM ( Shamash ) + Ishkur ( Adad ) tvoří TRINITY ( otec + syn )

Novodobý mýtus o Ashtar komandu reprodukuje New Age. Tvrdí, že tito mimozemšťané jsou spasitelé připravující se vzít vybrané lidi z planety – zastupují jakýsi druh Ježíše ve vesmírné lodi.

Marduk, další syn Enkiho, frontmen Anunnaki po potopě, bůh Babylonu, aktivní ve válce o vládu na světem.


35. STARODÁVNÝ NUKLEÁRNÍ HOLOCAUST


Boje mezi Anunnaki byly od pradávna a pokračují. Jeden z těchto zaznamenaných příkladů je o NINURTOVI ( Anunnaki bůh ), který chtěl získat ME kámen. Bůh ZU ( SIN ) vytvářel silové pole jako ochranu pro ME kámen, který měl zaručit nezranitelnost a ochranu před šípy. ENKI vytvořil novou zbraň, která prorazila toto pole a tak porazil ZU. Ostatní Anunnaki se pokoušeli ME ukrást ve válkách mezi sebou, které jsou do dneška. Ve válce mezi ZU a Ninurtou byly použity zbraně vysoké technologie. V Indii bylo starodávné město již tenkrát zničeno atomovou katastrofou před 8-12.000 lety. Zmiňuje se o tom Mahabhatara. Mnoho lidí v této oblasti ještě dnes umírá ( tolik, jak v Japonsku 1945 ). Mytologie pokračuje v líčení katastrofy :

„Velký projektový náboj - do běla rozpálený sloup kouře a plamenů jako 10.000 Sluncí, gigantický posel, který změnil rasu v popel. Těla nemohou být identifikována, mají slezlé nehty a vlasy. Hrnce bezdůvodně pukly a ptáci zbělely. Zásoby jídla byly kontaminovány“.

Ramajana a Mahabhatara popisují strašlivou válku mezi Indickými lidmi a Atlanťany. Bojovali na Nebi v nebeských lodích Vimana ( Indie ) x Vailixi ( Atlanťané ). Bojovali i na Měsíci.
Arizona Wilder bojovala jako otrok pro vyšší Ilumináty. Tvrdí, že :“Reptiliáni a Nordikové bojovaly na Měsíci, Marsu a Zemi během kataklyzmatu Atlantidy ( Lemurie ). Pokročilé zbraně Atlanťanů přivodily katastrofu. Pekelný vítr přinesl náhlé zničení Sumeru a Arkádie. Mraky zakryly Slunce ve dne a hvězdy v noci. Lidé těžko dýchaly. Ústa měli prosáklé krví, hlavy se válely v krvi. Města byla vylidněna. Řeky Sumeru se vyplavily, jejich voda byla mrazivá. Na polích rostl plevel. Bohové se evakuovali“.

Po převratu se Anunnaki vrátily zpět se stejnou mentalitou. Nukleární válka v Indii koresponduje s Pekelným větrem v Sumeru. a s biblickou Sodomou a Gomorou. Rozkládala se na jihu Mrtvého moře ( Lotovo moře ) v Izraeli, kde je nadměrná radioaktivita dodnes. Je to symbol smrti. Lotova žena se otočila a změnila se v solný sloup ( může být přeloženo jako sloup páry ). Bůh se rozhodl zničit tyto města a varovat své přátelé, aby se dostali pryč. To je biblická verze. Ta je podobná verzi Sumerských tabulek: Anunnaki ( bohové ) a jejich vůdce Enlil a jemu nejbližší se rozhodly zničit tyto lokality ve své válce mezi Mardukem a Enkim. Dnes Enkiho a Enlilova frakce rozděluje Ilumináty a tvoří stále pokračující konflikt.


1450 př.n.l. byla Minojská kultura náhle zničena na Krétě katastrofou, kterou vědci nedokáží vysvětlit, najednou byla zničena všechna města. Po těchto tragédiích Sumérská říše zkolabovala.


Anunnaki manipulovaly zpoza scény skrz hybridní linie – Starý světový pořádek. Dnes jsou v zákrytu a vytvářejí skryté impérium = Nový světový řád. Jsou skrytou silou, která představuje centralizaci v dnešním světě. Po Atlantských kataklyzmatech usilovaly o ukrytí jejich reptiloidních forem. Stáhly se z veřejné scény.


36. JEDNOU JE VIDÍŠ A JEDNOU NE.


Reptiliáni skrytě operují v lidské společnosti. Vytvářejí mnoho škol Mystérií. Zde jsou shromažďovány znalosti o pravdivé historii, esoterické a technologické expertísy Atlantidy a Lemurie, znalosti Sumeru. Zmocnily se již dříve založených škol. např. Brotherhood of the Snake ( Bratrstvo Hadů ), které vzniklo 2000 př.n.l. Infiltrovalo Egyptskou školu Mystérií. Návázali na černou magii, která vznikla v Egyptě jako pokračující magie atlants.mágů a čarodějů.


Černá magie diktovala státní náboženství. Umrtvila spirituální aktivity jednotlivců. Faraón byl loutka v rukou rady, výboru čarodějů. To samé se děje i dnes skrze Ilumináti. V Sumeru reptiloidní bohové ( Anunnaki ) poroučely kněžím – Iluminátům, ti dále diktovali státu a vládě. Cílem je vytvořit globalizační systém – světová vláda, centrální banka, armáda a měna.


Školy Mystérií se jejich úrovněmi iniciací vyvinuly do globální tajné společnosti dneška – na vrcholu jsou Ilumináti, které dirigují skrytě reptiloidní Anunnaki. Jinak by to lidé odhalili a zdolali by to! Tajné společnosti jsou moderním výrazem Atlantské a Lemurské Mysteriózní školy, které byly převzaty z období před kataklyzmatem. Pozitivní a negativní frakce bojovaly o kontrolu nad nimi. Převládala zlovolná síla, která začala expandovat skrytě napříč světem.

Přinesly tajný jazyk = symboly, které učily při iniciacích. Např. hořící pochodeň, pyramidu, vševidoucí oko ( zjevně používané hadími Siriany v Atlantidě ), lva ( Slunce, symbol hadího kultu ), rybu, létající plazy, tvrdé K, červený kříž na bílém podkladě ( vlajka Anglie ), trinity – symbolem je trojzubec, později fleur-de-lis, 3 bodobé formy.

Reptiloidní Ilumináti vědí, že vyrovnanou fúzí mužských a ženských genet. částí vznikne třetí silná – to je jeden důvod jejich posedlosti s TRINITY. Vychází ze tří předpokladů :

1. vyrovnanost maskulinní energie a feminí je nutná
2. může se však použít negat.aspekt obou k vytvoření zničující třetí síly
3. nebo použít vyšší frekvence obou k vytvoření pozitivní síly

Svět kolem nás je ve skutečnosti manifestace negat.energie a její interakce. Navenek je to svět mužské dominance, za scénou je však kontrolován ženskou energií s negativním vyjádřením. U Iluminátů dominuje ženská energie. Na veřejné scéně však hraje mužská negativní energie zrežírovanou hru.

37. ZNIČENÍ STARODÁVNÝCH ZNALOSTÍ


Jsou 2 hlavní linie tajné společnosti :

1. předání znalostí málo vybraným a jejich následná kontrola
2. manipulace událostí na veřejnosti s cílem vysát všechny pokročilé znalosti esoteriky, které zde přežívají

To dosáhly vytvořením náboženství a „vědy“, kterými vnutily limitující / určující vize a možnosti. NÁBOŽENSTVÍ x VĚDA, dva oponenti, kteří společně potlačovali znalosti ( peklo x bláznovství / výsměch )
Ilumináti se skrze svých frontmenů – Kolumbus, Cortés, Cook, vrátily do dřívějších území Sumeru, Atlantidy a Lemurie jménem křesťanství ( slovo vytvořené Ilumináty ). Systematicky zničily tolik starodávných znalostí, jak mohli. Genocidou lidí, kteří něco znali ( šamani ). Tak vymáčkly jejich mysl a potom je zabily. Credo Mutwa – zulský šaman, který přinesl svědectví o reptiliánech Chitauri.

Důležité pro Anunnaki a Ilumináty bylo zničit nebo eliminovat kultury přírodních indiánů Střed. a Jižní Ameriky, černých Afričanů, australských aborginců, tzv. pohanské náboženství. Vnutily jim oficiální náboženství – Hinduismus, Křesťanství, Islám, potlačily jejich pravdy a znalosti díky dogmatům nebo je uvěznily v příšerné hierarchii genetické nadřazenosti – např.Hindu – kastovní systém.


38. KOLUMBUS


1492 objevil Ameriku. Jeho tchán byl kapitán, blízký Prince Jindřicha Navigátora. Byl to Velký Mistr tajného společenství Králů Křesťanů v Portugalsku. Je to jiné jméno pro Templářské rytíře. Díky jim měl Kolumbus přístup k starodávným mapám ( nakreslili jej sumerští mořeplavci a lidé z Atlantidy a Lemurie ), které měly načrtnutu Ameriku. Byl zasvěcen v Janově tajnou společností ( stejně jako John Cabot ). Po 5-ti letech plavby přistál v Americe.


Piri Reis měl roku 1513 nevysvětlitelně přesnou mapu, na které byla země pod Antarktidou. Sestavil ji z map předtím, když ještě Antarktida nebyla objevena.


Cabot, Cook, Kolumbus – měli přístup k starodávným mapám. Cook byl bráněn Svobodnými Zednáři Královské společnosti v Londýně. Kolumbus byl sponzorován králem Ferdinandem a Královnou Isabelou ze Španělska a Iluminátskou krevní linií Medičejů z Benátek. Všichni mají kořeny u králů Sumeru.


Jiná klíčová krevní linie dneška je Zámek Lorraine ( LÓrion? ) v Francii. Zaměstnávali Kolumba. Pracoval pro ně také NOSTRADAMUS. Pracoval také pro Medičejské. Měl fenomenální esoterické znalosti, protože byl spojen s krevní liniemi, které drží starodávné znalosti Atlantidy, Lemurie a Sumeru.

39. WILLIAM ORANŽSKÝ + KRÁLOVNA MARRY


V roce 1688 přešel z Holandska na anglický trůn. Jednalo se o symbolické spojení krevních linií. W.O. se vylodil tam, kde Brutus přistál r.1103 př.n.l. s Trójany, když hledali Novou Tróju = Londýn. Přišel po Velkém požáru Londýna v r.1666 ( 666 je satanist. kód ). Umožnilo to přestavět Londýn podle starodávných znalostí Iluminátů ( katedrála Sv.Pavla na Ludgate Hill je postavena na místě uctívání Božstva Diany. Zde se provdala Princezna Diana za Charlese )


Titul Sir – uděluje Královna a Britský Parlament, pochází ze starodávného reptiloid.hadího božství SIR = příbuzní Anunaků

Londýn se přestavoval po příjezdu Williama Oranžského, který se stal Williamem III. Jsou s ním spřízněny všechny královské rodiny v Evropě. Roku 1694 podepsal a založil Angl.banku, centrální bankovní systém a policii.

Z Londýna se uskutečnila expanse krevních linií do světa skrze tajná společenství. Ty měly za úkol zničit jakékoliv jiné přírodní znalosti a kulturu. Anunnaki se však křížily s královskými rodinami již dlouho předtím. Např. afričtí lídři za nezávislost pocházejí z té samé krev.linie, která tvrdí, že pochází z Bohů ( Credo Mutwa ).

Jsou zde 2 diktatury :
1. zjevná – komunismus, fašismus. Mají konečné trvání, lidé se proti ním nakonec obrátí
2. skrytá – tajná – jako skrytá rakovina. Ty jsou věčné.

Vláda USA je kontrolována z Londýna. Prezident USA je pouze výkonnou figurkou. Svoboda je jen zdání. 50 podpisů z 56 na Americké deklaraci Nezávislosti je Svobodných Zednářů.

GEORGE WASHINGTON byl Velký Mistr Svobodných Zednářů. Nominoval 11 Nejvyšších soudních dvorů ( z toho 6 bylo odsouhlaseno Svobodnými Zednáři ). Vedl americkou kolonizační armádu proti Britské koruně ( Válka za nezávislost ). Byl král Řádu Stuhy, jedna z nejvíce elitních Ilumin.sítí vedených Britskou korunou ( na první pohled rozpor ). Inaugurace amer.prezidentů je ceremonií Svobodných Zednářů, je stále používána ta samá bible, která je vlastnictvím New York lóže.

NELSON MANDELA byl 1.černošský prezident. Je to bezmocná loutka. Je J.Afrika svobodná? Je zde krevní linie Oppenheimer family ( pod otevřeným diktátorstvím apartheidu kontrolují 80% trhu, vlastní zlato a diamantové doly )

Iluminátská síť má klíčová města v Evropě tj. Londýn, Paříž, Brusel, Berlín
Ilumináti vytvořili další síť – krev linie manažerů – Rockefellerové v USA, Bronfmanové v Kanadě. Ovládají banky, politiku…….Tak, jako Anunnaki bojují proti sobě, tak i tito manažeři řídí události v politice svých zemích sledující zájmy centrální kontroly.


40. SLOUŽÍCÍ DRAK


Mytologický svět je plný historek o hadech nebo dracích, kde králové a královny tvrdí, že jejich právo vládnout jim dalo hadí božstvo, které sestoupilo z nebe. Sumerské zprávy hovoří o hadech a dracích, kteří chrlily oheň ( ohniví okřídlení hadi ). Jsou z dob 240.000 př.n.l., kdy vzniklo společenství bohů a lidí. Král SARGON vznikl geneticky z tohoto společenství. Měl „dar“ od boha.

Několik názvů spojovaných s hady / draky :
U-SHUM-GAL je termín, který popisuje Enkiho. Je překládán jako létající ohnivý had. Byl to a je zřejmě reptiloidem na létající lodi. SHUM znamená nebeské vozidlo.

MUSH-SHA-TUR-GAL-GAL je jméno pro boha Ninurta ( Anunnaki Bůh ), znamená létající had s ohnivým zábleskem. Ty samé líčil Credo Mutwa ( zulský šaman ) – mají třetí oko mezi dvěmi, které je červené, ohnivé, vyzařuje červený záblesk podobný laseru, který může paralyzovat

LUNGWANG : Dračí králové ( v Číně ), měli magickou perlu na čele = božské oko

A další jako : francouzské příběhy z Alp, v kterých vystupovaly draci s krvavě červeným okem na čele, z kterého šlehal oheň. Kyklopové měly také třetí oko. Credo Mutwa byl unesen, bytostmi Draco s rohy.

Kozí hlava je známý satanistický symbol.
Beran je slovo mínící oheň, má vztah k Atlantskému bohu ohně Wotanovi.
- ang.RAM
- pentagram
- pyramid
- Semiramis
- Ramses
- Rama
- program
= klíčové slovo Iluminátské strategieCitát:
Nevidíme věci takové, jaké jsou, ale spíš takové, jací jsme my sami.

Zdroj: http://www.matrix-neo.cz/autori/david-i ... -31-40.htm
Merlin z Teustoságu

Mysterian
 
Příspěvky: 896
Registrován: 24 led 2011, 21:43
Bydliště: Valašské Království

Na ruce: 2,629.39

 Poděkoval za: 2 příspěvky
 Obdržel poděkování za: 29 příspěvky

Karma: 2
Re: zlo kolem nás

Příspěvekod pentagramové oko » 19 úno 2011, 00:06

nádherný dlouhý článek,děkuji ti !no1 !no1
munera,crede mihi,capieunt hominesque desque
dárkem,to věř mi,si získáš každého z bohů i lidí.
Uživatelský avatar
pentagramové oko

Mág všech čarodějů
 
Příspěvky: 2755
Registrován: 08 bře 2010, 21:22
Bydliště: U MERLINA

Na ruce: 0.00

 Poděkoval za: 0 příspěvky
 Obdržel poděkování za: 5 příspěvky

Karma: 0
Re: zlo kolem nás

Příspěvekod mira8565 » 30 bře 2011, 16:33

Dnes jsem dostal oběžník do rukou.Kde je program pro deti v kině.Premiéra "sucker punch"Akční fantasy triler usa !Alenka v říši divů se samopalem děti od 12 let.
!světová invaze o Los Angeles také od 12let.Ten film jsem viděl a je to i na mne docela dost tvrdý film.Bojují tam mimozemská monstra s armádou LA.Jsou tam docela brutální zaběry.Myslím že umyslně pěstují zlo už v dětech. :krec:
Audiatur et altera pars
Uživatelský avatar
mira8565

Vysokoškolský čaroděj
 
Příspěvky: 816
Registrován: 29 zář 2008, 17:31
Bydliště: Chodov

Na ruce: 71.24

 Poděkoval za: 0 příspěvky
 Obdržel poděkování za: 0 příspěvky

Karma: 0
Re: zlo kolem nás

Příspěvekod Merlin z Teustoságu » 30 bře 2011, 16:59

!blazen!

Mno rodiče se pak diví ,že děti nemají autoritu.
Zlaté české pohádky.

Ještě že v nich není jak ,Jeníček a Mařenka běhají po lesích v maskáčích,
mařenka vyhodí Ježibábu dynamitem do vzduchu i s tou chajdou plnou perníku.
A Jeníček při vylezení na strom a hledající světýlko , to pro jistotu pokropí těžkým kulometem.

!smejesa!
Merlin z Teustoságu

Mysterian
 
Příspěvky: 896
Registrován: 24 led 2011, 21:43
Bydliště: Valašské Království

Na ruce: 2,629.39

 Poděkoval za: 2 příspěvky
 Obdržel poděkování za: 29 příspěvky

Karma: 2
Re: zlo kolem nás

Příspěvekod mira8565 » 30 bře 2011, 17:34

Svatá pravda. :krec: !smejesa!
Audiatur et altera pars
Uživatelský avatar
mira8565

Vysokoškolský čaroděj
 
Příspěvky: 816
Registrován: 29 zář 2008, 17:31
Bydliště: Chodov

Na ruce: 71.24

 Poděkoval za: 0 příspěvky
 Obdržel poděkování za: 0 příspěvky

Karma: 0
Re: zlo kolem nás

Příspěvekod bella » 30 bře 2011, 18:38

Merline to jsi se velmi trefil !no1 !smejesa!
Uživatelský avatar
bella

Ban
 
Příspěvky: 386
Registrován: 30 pro 2010, 15:04
Bydliště: ČESKÉ BUDĚJOVICE

Na ruce: 0.00

 Poděkoval za: 0 příspěvky
 Obdržel poděkování za: 0 příspěvky

Karma: 0
Re: zlo kolem nás

Příspěvekod Merlin z Teustoságu » 31 bře 2011, 09:48

!blazen!

Jo mně ,se to taky líbí !smejesa!

Ono klasické filmy a dobrodružství , animované pohádky či celé seriály ,hrané či psané v moderním pojetí,
zkracují dětsví našim dětem.
Základ ,že dobro zvítězí nad zlem ,je dnes pomíjivý .
Vyvolání fantazie tam chybí.

Ono by se mohly klidně stát ,třeba za sto let v pohádkové říši =)


Tyto události :
Že Ferda mravenec už zdarma nemaká ,ale má s Pytlíkem firmu.
Králíci z klobouku Bob a Bobek budou obviněni ,že létají v ufo klobouku.
7 trpaslíků za to : že po příchodu Sněhurky k nim ,se v jejich domku dějou nekalé praktiky!!!!!!
A nejhorší je Šmudla ,protože pod čepicí má tajně sušené kapradí.
A když přišel princ políbit Sněhurku, chtěl po něm Geng u 7 Trpaslíků výpalný .
Je taky v podezření Rákosníček ,že ve svým baráku si žije na vysoký noze .
A kdepak víla Amálka , ta již nebude tancovat v lučních květinách,ale brouzdat makovými poli.

No špatné to bude i s Medvídkem PU ,protože už nebude ujíždět na hrnku medu,ale na parách z toluenu.
Červená Karkulka bude díky jejímu košíku obviněna z pašeráctví!
Naše slavná princezna ze zlatou hvězdou na čele , bude obviněna ze špionáže,
jenž provedla v myším kožíšku a to v cizím království!
Ivánek a Nastěnka nedojedou od Mrazíka ve spřežení s koňmi ,ale dofrčí na sněžném skůtru , a to bez registrace.
Je jasné ,že moc pohádkového království proniklo i do pohádky o létajícím ševci ,protože ho sestřelilli.

Jisté je ,že Rumcais bude uvězněn ,za lov v lesu Řáholeckém ,za střelbu bez zbrojního průkazu.
Kdepak jsou ty časy ,kdy vlk se dobýval do domečku k ovečkám,
ty dnes mu ujíždí na sekačkách z Manfildu =)
A princ Bajaja už nebojuje s Draky ,protože mu exekutoři zabavily ,ten rytířský vercajk.

A kde jsou naše dávné legendy , tak třeba Blaničtí rytíři budou vinni za OBCHOD SE ZBRANĚMI.
Rytíř Brunclík nebude mít za sebou věrného lva ,ale dinosaura,aby byl IN.

Ale nejhůř ze všech dopadne Krteček,který se dlouze ohříval na výslunní pohádkového světa,
díky svému workoholismu už prodřel při práci i ty poslední monterky s kapsičkama!
Jo a včera mu někdo zase očoroval lopatičku!

!smejesa! !smejesa! !smejesa! !smejesa! !smejesa! !smejesa! !smejesa! !smejesa! !smejesa! !smejesa! !smejesa! !smejesa! !smejesa!
Merlin z Teustoságu

Mysterian
 
Příspěvky: 896
Registrován: 24 led 2011, 21:43
Bydliště: Valašské Království

Na ruce: 2,629.39

 Poděkoval za: 2 příspěvky
 Obdržel poděkování za: 29 příspěvky

Karma: 2
Re: zlo kolem nás

Příspěvekod mira8565 » 31 bře 2011, 09:55

Zcela výstížné.Děti od mládí jsou krmeni brutalitou a násilím.Pak se diví že už :krec: destiletí ubližují .
Audiatur et altera pars
Uživatelský avatar
mira8565

Vysokoškolský čaroděj
 
Příspěvky: 816
Registrován: 29 zář 2008, 17:31
Bydliště: Chodov

Na ruce: 71.24

 Poděkoval za: 0 příspěvky
 Obdržel poděkování za: 0 příspěvky

Karma: 0
Re: zlo kolem nás

Příspěvekod Merlin z Teustoságu » 31 bře 2011, 10:02

!blazen!

Ano, pomyslná dětská hranice jde níž a níž.Není divu ,že přibývá rodičů ,kteří si těžko poradí s vlastními dětmi, a učitelé jsou pak ve školách na práškách.=)
Merlin z Teustoságu

Mysterian
 
Příspěvky: 896
Registrován: 24 led 2011, 21:43
Bydliště: Valašské Království

Na ruce: 2,629.39

 Poděkoval za: 2 příspěvky
 Obdržel poděkování za: 29 příspěvky

Karma: 2
Re: zlo kolem nás

Příspěvekod Sarkyr » 31 bře 2011, 11:17

Dobro vítězí nad zlem, brutalita - ono když si člověk přečte opravdové pohádky třeba od bří Grimmů nebo i od našich obrozenců, tak v nich najde hodně brutality a násilí. Je to zase jen o pohledu na svět. Bohužel, většina z toho, co považujeme za klasiku je moderní verzí toho, co dříve bylo pohádkou. Rumcajs, Ferda ani Pú nejsou opravdu pohádkami.

Pohádky neřešily dobro a zlo, jsou to pozůstatky starých mýtů, hrají na nejtemnější stranu naší duše a morální ponaučení z nich si dodáváme uměle.

Rozeberte si pohádku o Karkulce, která začala menstruovat a prošla zasvěcením od vlka (nebo od myslivce?) do ženských mystérií. Kdo koho sežral:) Kdo se znovu narodil?

Pravda je že myšlení je dnes ovlivňováno něčím jiným než tomu bylo za našich pra pra prababiček, ale to je prostě vývoj. Bůhví čeho se dožijem až z nás budou opravdu dědci a babky.
Summa Scientia Nihil Scire
Uživatelský avatar
Sarkyr

Čaroděj
 
Příspěvky: 519
Registrován: 24 led 2011, 12:38

Na ruce: 0.00

 Poděkoval za: 0 příspěvky
 Obdržel poděkování za: 0 příspěvky

Karma: 0
Re: zlo kolem nás

Příspěvekod bella » 31 bře 2011, 18:52

Sarkyre-to bude asi pěkná pohroma,protože kvůli pohádkám,
které vidí malé děti,už i zabíjejí.Proč? Protože to vidí v televizi
kde mají prakticky návod,a oni neví co je špatné nebo dobré,
většina rodičů pracuje a na své ratolesti nemá čas. A to samé
vrazi a psychopati kouknou na zabijácký film a už ho kopírují.
Uživatelský avatar
bella

Ban
 
Příspěvky: 386
Registrován: 30 pro 2010, 15:04
Bydliště: ČESKÉ BUDĚJOVICE

Na ruce: 0.00

 Poděkoval za: 0 příspěvky
 Obdržel poděkování za: 0 příspěvky

Karma: 0
Re: zlo kolem nás

Příspěvekod Sarkyr » 31 bře 2011, 18:57

No, ono to není pravda, že děti zabíjejí kvůli pohádkám. Dělají to právě kvůli rodičům, kteří se jim nevěnují. Vezmi si například upíří legendy a příběhy o upírech z 19. století a začátku 2O. nebo Annie Riceovou a srovnej je s Twilight ságou. To už prostě není ono, a jestli se teenageři začnou chovat tak jako v tomhle díle, pomoz nám všichni Jotnar a Cthulhu s náma! Každý člověk má svou vůli. Je těžké v této době udržet si čistou hlavu, ale násilí v médiích prostě není příčinou, ale důsledkem vývoje naší společnosti.
Summa Scientia Nihil Scire
Uživatelský avatar
Sarkyr

Čaroděj
 
Příspěvky: 519
Registrován: 24 led 2011, 12:38

Na ruce: 0.00

 Poděkoval za: 0 příspěvky
 Obdržel poděkování za: 0 příspěvky

Karma: 0
PředchozíDalší

Zpět na Všeobecný pokec

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvníkZásady ochrany osobních údajů